logo

Carlotta - the museum database

Gerner Per Johan

Object description

En kantor P. J.Gerner från Hyby i Skåne, den s. k. »bikungen»,

stod vid denna tid högt i rop för sin rationella biskötsel enligt

det s. k. paviljongsystemet. I bref (2/s 1877) uppmanar han

Sällskapet att sända ned 3 å 4 personer för genomgående af en

kurs. Dessa skulle sedan utbreda hans metod, som var ägnad att

göra biskötseln till en vinstgifvande industri. Han tillkallades

också till vår provins och höll i Skeniiige en serie instruktiva

föredrag med demonstration af materiel under augusti månad 1877

»inför en talrik och intresserad samling bivänner». Åtskilliga

s. k. gernerska bi skåp kommo härefter till användning inom länet.

Vid denna tid verkade också en snickaremästare Philip

Nylin från Smedby i Tingstads socken för biskötselns höjande inom

provinsen. För sina bemödanden erhöll han af Sällskapet en

belöning af 100 kr. (Vi2 1877) samt därefter ett anslag af 200

kr. för att studera biskötsel hos den ofvannämnde kantor

Gerner, med förbehåll, att han efter genomgången kurs skulle ställa

sig till Utskottets förfogande för meddelande af undervisning

i bihandtering inom län;et.

När herr Nylin återkommit efter fullbordade studier, gjorde

han hos Förvaltningsutskottet framställning om att under vissa

villkor bli antagen till undervisare i biskötsel för länet. För att

drifva undervisningen rationellt önskade han att få på

Sällskapets bekostnad vid sitt hem uppföra en flyttbar paviljong och

desslikes på Sällskapets risk och räkning få anskaffa 18

bisamhällen. Med hans ansökan följde dessutom en af herr A. M.

Botwidson utarbetad plan för den blifvande verksamheten.

Omständigheter stötte emellertid till, som gjorde, att Sällskapet ej

kom att begagna sig af det erbjudna tillfället.

Ungefärligen samtidigt uppmärksammas emellertid af

Sällskapet en annan biodlare inom länet herr P. A. Johansson

i Grimsmålen. Han hade under en följd ,af år med framgång

idkat biskötsel, var elev af Gerner och hade vid Grimsmålen i

Vists soöken anordnat en paviljong af gernerska skåp för 72

bisamhällen. Under sina experiment kom han emellertid till

insikt om olägenheterna af sammanbyggda birum och fördelen af

enkelboningar. Han konstruerade då en biboning, som vid en

utställning i Stockholm döptes till »Östgötakupan». Denna

utgör en sinnrik kombination af Gerner s paviljonger med

halm-och träkupor. Genom denna uppfinning blir paviljongsystemet

användbart äfven för biodling i mindre omfattning. Dessutom

hade han till allmogens upplysning sammanskrifvit en broschyr

»Några ord om biodling samt sättet att anordna bistånd», i hvil-

Project Runeberg

Visat namn
Gerner Per Johan
Efternamn
Gerner
Levnadsår
1819-1910
Land
Sverige
Landskap
Skåne
Socken
Hyby
Persontext

<0x0d><0x0a>En kantor P. J.Gerner från Hyby i Skåne, den s. k. »bikungen»,

stod vid denna tid högt i rop för sin rationella biskötsel enligt

det s. k. paviljongsystemet. I bref (2/s 1877) uppmanar han

Sällskapet att sända ned 3 å 4 personer för genomgående af en

kurs. Dessa skulle sedan utbreda hans metod, som var ägnad att

göra biskötseln till en vinstgifvande industri. Han tillkallades

också till vår provins och höll i Skeniiige en serie instruktiva

föredrag med demonstration af materiel under augusti månad 1877

»inför en talrik och intresserad samling bivänner». Åtskilliga

s. k. gernerska bi skåp kommo härefter till användning inom länet.

Vid denna tid verkade också en snickaremästare Philip

Nylin från Smedby i Tingstads socken för biskötselns höjande inom

provinsen. För sina bemödanden erhöll han af Sällskapet en

belöning af 100 kr. (Vi2 1877) samt därefter ett anslag af 200

kr. för att studera biskötsel hos den ofvannämnde kantor

Gerner, med förbehåll, att han efter genomgången kurs skulle ställa

sig till Utskottets förfogande för meddelande af undervisning

i bihandtering inom län;et.

När herr Nylin återkommit efter fullbordade studier, gjorde

han hos Förvaltningsutskottet framställning om att under vissa

villkor bli antagen till undervisare i biskötsel för länet. För att

drifva undervisningen rationellt önskade han att få på

Sällskapets bekostnad vid sitt hem uppföra en flyttbar paviljong och

desslikes på Sällskapets risk och räkning få anskaffa 18

bisamhällen. Med hans ansökan följde dessutom en af herr A. M.

Botwidson utarbetad plan för den blifvande verksamheten.

Omständigheter stötte emellertid till, som gjorde, att Sällskapet ej

kom att begagna sig af det erbjudna tillfället.

Ungefärligen samtidigt uppmärksammas emellertid af

Sällskapet en annan biodlare inom länet herr P. A. Johansson

i Grimsmålen. Han hade under en följd ,af år med framgång

idkat biskötsel, var elev af Gerner och hade vid Grimsmålen i

Vists soöken anordnat en paviljong af gernerska skåp för 72

bisamhällen. Under sina experiment kom han emellertid till

insikt om olägenheterna af sammanbyggda birum och fördelen af

enkelboningar. Han konstruerade då en biboning, som vid en

utställning i Stockholm döptes till »Östgötakupan». Denna

utgör en sinnrik kombination af Gerner s paviljonger med

halm-och träkupor. Genom denna uppfinning blir paviljongsystemet

användbart äfven för biodling i mindre omfattning. Dessutom

hade han till allmogens upplysning sammanskrifvit en broschyr

»Några ord om biodling samt sättet att anordna bistånd», i hvil-

Project Runeberg