logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPersontext

CountValue
1A. D. Arntana Coberio Terena jr.
1A.M. Wickman föddes i Holmby, Tängelsås 3, Malmöhus län, den 5 december 1836. Son till korpral Carl Fredrik Wikman och hans hustru Boel Svensson Cronholm (född Nilsdotter). 1866 gifter han sig med Christina Lovisa, född Selander 1844. Paret får 11 barn varav en dotter; Carl Fredrik född 1867, Erik Magnus född 1869, Nils Henrik född 1870, Otto Ivar född 1872, Anna Maria Christina född 1873, Gustaf Fritiof född 1876, Paul Ossian född 1878, Anders Johannes född 1882, tvillingarna Knut Gunnar och Olof Wilhelm födda 1883 samt August Oscar född 1884. Wickmanska gården från 1700-talet är en av de största handelsgårdarna i Lund. Handelsman A M Wickman, som ägde gården vid slutet av 1800-talet, har gett gården dess namn.
1A.P Landin startade Norrlandsposten 1938, han och Norrlandsposten var nära lierade med Frihandelsföreningen i Gävle, där de kämpade för mer liberal frihandel.
1A. Rossmers far var ringare i S. Sandby, och heter Per Andersson, dog 1923, 80 år gammal.
1AB Ålexporten grundades 1921 av bl.a. Sven W Nilsson, Ålakungen, och kom att utvecklas på ett sådant sätt att Åhus kom att bli den plats där mer än hälften av den svenska ålfångsten hanterades. Företagets lokaler var inrymda i fastigheter på Helgeåns norra sida från Gamla bron österut. AB Ålexporten utvecklades till Europas största ålrökeri och fick ett avgörande inflytande på marknadspriset på ål. Ålen samlades in från fiskare efter kusterna runt Sverige, Danmark och Polen i s.k. ålkvassar (för ändamålet byggda fartyg med hål borrade i skrovet). Som mest hade man en flotta på tio ålkvassar. Varje höst köpte man in omkring en halv miljon kilo ål. Ålen förvaras flera månader i stora sumpar i Helgeå. För att hålla vattencirkulationen igång i dessa fanns särskilda sumprunkare anställda. 80 % av fångsten röktes. Man använde alltid alspån och alved till de 19 rökugnar som fanns och krävde 2-3 man att kontrollera att rätt temperatur hölls och att inte ålen föll av spetten. ”Fallålen” kunde inte säljas till fullt pris och var populär bland åhusborna. Under 1960-talet minskade fångsterna kraftigt och företagets lönsamhet urholkades. Det lades ned 1980.
1AB Eiker, senare Åsbrink & Eiker AB, startades 1931 av ett danskt företag som önskade en filial i Sverige. Anledningen var en ambition att utveckla asfaltbeläggningen av vägar i Sverige. Man sökte någon som kunde sköta filialen och anställde en kapten Åsbrink i dåvarande Kungliga Byggnadsstyrelsen som chef. Därav namnet Åsbrink. De första 3-4 åren var företaget en ren agenturfirma utan egna konstruktioner och tillverkning. Företaget utvecklade sig mycket snabbt och kontoret flyttade 1932 till Fiskehamnsgatan 1C i Malmö med sju anställda och därefter 1937 till Ön i Limhamn med ca tjugo anställda tjänstemän. Firman var en av landets ledande inom konsrtruktioner av vägmaskiner. Tillverkningen av konstruktionerna lades ut på entreprenad hos olika företag. Efter 2:a världskriget uppstod det ett behov av många maskiner som tidigare hade importerats till Sverige. Svårigheten att finna tillverkare för produkterna tvingade Åsbrink att själva taga upp fabrikationsproblemet. 1962 avled bolagets ägare P. L. Gerdman. Framtill 1968 drevs företaget med en svärson som VD Därefter såldes bolaget till investmentbolaget Företagsfinans och slogs samman med ett företag i Lund vid namn Eiker. Verksamhetemn flyttade då till Lund och bytte namn till Åsbrink-Eiker vilket senare ändrades till Verro som var ett bättre exportnamn. Eiker har framförallt tillverkat maskiner för vägbyggnad, vägunderhåll och gaturengöring.
1AB Fabriken Carl
1AB Germa i Sundbyberg som var en korsettfabrik och trikåväveri med åtta butiker i landet samt flera tusen fritidsombud.Företaget drvs från 1942 av Bertil Winberg . Han var född i Köpenhamn och son till Artur och Tora Winberg. Vid första världskrigets utbrott flyttade familjen till Helsingborg där han växte upp. Efter Handelshögskolan i Stockholm blev det praktik i Paris och Hamburg. Vid faderns död tog han över familjeföretaget Artur Winberg AB som bedrev spannmålsagentur i Helsingborg. Huvudsakligen kom han dock att ägna sig åt AB Germa.
1AB Lunds skofabrik grundades av Lars Andersson 1897. 1900 flyttades fabriken från Brunnsgatan till Skomakaregatan och år 1923 lät Philip Andersson uppföra en ny fabrikslokal på Bankgatan 15. Signum för skofabriken var tillverkning av kvalitetsvaror i dam- och herrskor. Verksamheten lades ner 1958 och byggnaden revs ivid mitten av 1980-talet. Eventuellt var även en Skofabrikör August Andersson involverad i firman.
1AB Malmö Flygindustri (MFI) var ett svenskt företag som producerade och utvecklade flygplan och senare även bilar. MFI var också pionjärer av att tillverka båtar i glasfiberarmerad polyester, Laurin 32 var en av de första serietillverkade fritidsbåtarna i detta material i Sverige. Malmö Flygindustris rötter fanns i bolaget AB Flygindustri (AFI) som startade i Halmstad. Företaget köptes upp av Kockums Mekaniska Verkstad, som i juli 1952 ombildade företaget till AB Malmö Flygindustri med den tidigare tekniska chefen Rudolf Abelin som verkställande direktör. 1 februari 1957 övertogs fabriken av Trelleborgs Gummifabriks AB, som önskade komplettera sitt företag med MFI:s kunskaper om armerad plast. Eftersom huvudprodukten vid MFI var utveckling av flygplan, såldes företaget vidare till SAAB i mars 1968. Företaget var bland de första att arbeta med produkter i armerad plast. Man tillverkade bland annat den första bilkarossen i armerad plast till Volvo i början på 1950-talet samt SAAB:s konceptbil MFI-13, en bil som senare kom att bli förlaga för Saab Sonett. Bland övriga tillverkade produkter som inte är flygplan kan räknas raketkapseln RK-57, samt kropp, vingar och container till Boforsroboten Bantam som i den svenska Försvarsmakten benämndes Robot 53. MFI-9 är ett tvåsitsigt sport- och skolflygplan. Flygplanet konstruerades redan 1956 av Björn Andreasson och kom förutom i Malmö att licenstillverkas av Bölkow Apparatenbau i München samt i Pakistan. Modellen blev internationellt känd när Carl Gustaf von Rosen lät montera stridsvagnsraketer under vingarna och på kort tid slog ut stora delar av Nigerias flygvapen. MFI-10 konstruerades av Ernst-August Wohlberg. Tre provflygplan tillverkades, men typen serietillverkades aldrig. Flygplanet var en föregångare när det gäller tillämpning av sandwich-kompositteknologi. Landstället var utfört i glasfiber. MFI-15 är ett flygplan framtaget för att på ett optimalt sätt lösa kraven på ett kombinerat skol- och nyttoflygplan som kunde användas både civilt och militärt. Flygplanet kunde förses med sporrhjul eller noshjul och var en utveckling av MFI-9. Modellen blev känd när Carl Gustaf von Rosen genomförde matfällning i Etiopien 1974.
1AB Malmö Stora Walskvarn grundade kvarnen i Malmö 1881. Det var intressenter från Göteborg och Köpenhamn som gick samman och byggde en kvarn i Malmö. Byggnadsarbetet tog fyra år och kvarnen stod klar 1885. Kvarnen var strategiskt placerad vid hamnen och nära järnvägen för att underlätta transporterna. Stora mängder spannmål importerades från utlandet, bl.a. Danmark, Tyskland och Polen, men även från Indien och Nord- och Sydamerika, och hamnen var en förutsättning för att kvarnen skulle fungera. 1917 köpte det nybildade Svenska Lantmännens kvarnförening (SLK) upp samtliga aktier i Malmö stora valskvarn, som vid tiden var ett av landets största kvarnföretag. Valskvarnens och övriga kvarnindustriers sjunkande spannmåls- och mjölpriser resulterade i ojämn sysselsättning och förlust. Därför bildades 1927 ett holdingbolag, AB Kvarnintressenter, som köpte upp majoriteten av aktierna i Malmö Stora Valskvarn samt fyra andra kvarnföretag i södra Sverige. Tanken var att rationalisera och samordna driften och försäljningen för kvarnarna och på så sätt överleva den svåra tiden. 1954 förvärvades kvarnen av Wennergrenkoncernen som placerade den i Kungsörnen AB. 1961 sålde Wennergren hälften av Kungsörnen AB till SLR (Svenska Lantmännens Riksförbund) och resterande del 1967, och kvarnen var då åter i Lantmännens ägor. Cerealia bildades 1984 då Lantmännen slog samman kvarn- och konsumentprodukterna i ett bolag. Valskvarnen placerades i det nybildade dotterbolaget Nord Mills AB, en sammanslagning av Kungsörnens kvarnar, Mårten Pehrssons Valsqvarn och Helsingborg Kvarn AB. Malmökvarnen hette Nord Mills fram till runt 2008 då den fick namnet Lantmännen Cerealia – Malmö kvarnen.
1AB Max Sievert har nystartats 2014 och kommer att bygga sin verksamhet i hög grad på det synsätt och de värderingar som familjeföretaget AB Max Sievert, som grundades 1882, levde efter i nästan 100 år. AB Max Sievert grundades ursprungligen 1882 av Max Sievert, äldste brodern av tre. Han och hans yngre bröder Georg och Ernst flyttade från hemstaden Zittau i Sachsen till Sverige och blev snabbt svenska medborgare. Från Tyskland hade de arbetat med att förse den framväxande industrin i Sverige, Ryssland och andra länder med tyska maskiner och industriförnödenheter. I Sverige grundade de tillsammans tre bolag som startade, investerade i, och utvecklade internationella verksamheter med Sverige som bas; moderbolaget AB Max Sievert, Sieverts Kabelverk samt AB Alpha. Det första huvudkontoret låg på Brunkebergstorg 2, Stockholm. En oljemålning av kontorsbyggnaden syns på denna hemsidas förstasida. På den adressen sitter idag Sveriges Riksbank i ny byggnad. Gemensamt för alla verksamheter var att utveckla och leverera innovativa produkter i framkant av utvecklingen med hög kvalitet för en internationell marknad.
1AB Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag. Motala verkstad ligger mellan Motala ström i söder och Göta kanal i norr, mitt emot Motala verkstads järnvägsstation på järnvägslinjen Hallsberg–Mjölby, 1–2 kilometer från Motala centrum. Företaget grundades år 1822 på initiativ av Baltzar von Platen, som insåg betydelsen av att ha en lokal teknisk kompetens tillgänglig i Motala under byggandet av Göta kanal. Bland de första arbetsuppgifterna var diverse slussmekanismer och reparationer av de mudderverk som användes i samband med kanalbyggandet. Senare har Motala verkstad bland annat tillverkat över 400 fartyg, drygt 800 broar (till exempel Skeppsholmsbron, Västerbron, Bergnäsbron och Ahvazbron i Iran, vars huvudspann var den största helsvetsade järnvägskonstruktionen som då, år 1836, utförts i världen) och järnvägsutrustning, varav 1300 lokomotiv. Även de 118 meter höga tornen på Uppsala domkyrka tillverkades här. På 1970-talet var Motala verkstad världens största exportör av diskbänkar och på 1980-talet tillverkade man landställ för svenskbyggda flygplan. 2011 hade företaget cirka 150 anställda, och omsatte 209 miljoner kr. På tillverkningsprogrammet finns bland annat olika slags brokonstruktioner och liknande anläggningar (ex. dammluckor), pressar för boardindustrin, styrutrustning med mera för fartyg samt underhåll och reservdelstillverkning för pumpanordningar, valsar, fläktar och järnvägsfordon. Man åtar sig även diverse rostskyddsarbeten.
1AB Öström & Fischer var en handelsfirma som bildades 1871 av Secundus Öström och Emil Fischer. År 1872 startade företaget en bobinfabrik i Forserum i Småland, Forserums Fabriks AB. Vid fabriken tillverkades trådrullar, spinneribobiner andra svarvade detaljer för textilindustrin. Företaget drev även en kemisk-teknisk fabrik för tillverkning av kimrök, tjära och ättika. År 1873 hade fabriken 400 anställda och som mest hade fabriken omkring 500 anställda. 1883 lade 240 arbetare på bobinfabriken i Forserum ner arbetet i protest mot lönesänkningar. Strejken som pågick drygt en vecka lockade dit både landshövdingen, kronolänsman och den socialistiske agitatorn mäster Palm från Malmö. Strejken gav arbetarna en liten arbetstidsförkortning och lönesänkningen blev mindre. Emil Fischer lämnade företaget år 1895. Samma år brann fabriken i Forserum ner men byggdes upp igen, dock med färre anställda. Den tekniska fabriken som också strök med i branden ersattes av en helt ny industri, Svenska Compo Board. 1931 lades bobinfabriken i Forserum ned och 150 anställda blev arbetslösa. Även i Vålberg i Värmland drev Öström & Fischer en bobinfabrik. Fanns redan i början av 1900-talet och lade förmodligen ner 1948. Även vid denna fabrik förekom det arbetskonflikter, exempelvis 1907.
1Abraham Edborg föddes i Piteå 1804 och kom i lära hos A Zetheluis i Stockholm 1826. Fyra år senare började han arbeta som gesäll i Zethelius verkstad. 1840 fick han burskap i Jönköping och 1841 blev han mästare där. Han dör 20/5 1872.
1Abraham Rydberg, född 3 april 1780 i Lidköping, död 23 mars 1845 i Stockholm, var en svensk grosshandlare, skeppsredare och donator. Prästsonen Rydberg studerade i Uppsala år 1798 och arbetade sig upp till välstånd och anseende. Han var mycket generös med donationer, bl.a. till förbättrad sjömansutbildning genom Abraham Rydbergs stiftelse och till grunden för Hotell Rydberg.
1AB Separator grundades 1883 av Carl Gustaf Patrik de Laval och Oscar Lamm J:r men redan 1878 hade Oscar Lamm J:r sålt separatorer utvecklade av Gustaf de Laval i sin maskinfirma. Under de första åren var Oscar Lamm J:r både styrelseordförande och VD men efter en schism med Gustaf de Laval lämnade han bolaget 1886. Året efter, 1887 anställdes John Bernström som VD, en post han stannade på till 1911. 1963 bytte AB Separator namn till Alfa-Laval AB. Det förvärvades 1991 av AB Tetra Pak.
1AB Svenska Biografteatern, i dagligt tal kallat för Svenska Bio, var ett filmbolag verksamt mellan 1907 och 1919. 1914 introducerade Svenska Bio journalfilm på svenska biografer. År 1919 sammanslogs Svenska Bio med Filmindustri AB Skandia och fortsatte verksamheten som Svensk Filmindustri AB.
1Access 2008
1AC Gilbert, företagets grundare och innehavare av aktiemajoriteten, dog den 24 januari 1961.
1Ada föddes 1862, dotter till gästgivaren vid Annelöfs gästgiveri Per Nilsson (1834-1890) och hans hustru Bothilda. 1878 lämnar Ada familjehemmet och flyttar till Södra Möinge och tar tjänst som piga. Samma år får hon tjänst hos en familj i Huvudstorp och där blir hon fram till 1880. Åren 1880-1883 arbetar hon som piga hos hemmansägaren Lars Staffansson i Dagstorp. 1883 antas hon som elev på Kramers hotell i Malmö och stannar där under två år. 1885 får hon anställning i Norrköping hos Maria Bartels och blir där, i restaurangen, fram till 1890. I Norrköping träffar Ada Harald Lundgren från Kågeröd (1860-1896) och förlovar sig med honom. Harald arbetar som kypare på samma hotell men något äktenskap blir det aldrig. 1890 lämnar Ada Norrköping för att under en tid uppehålla sig i Alvesta, där dottern Ingeborg föds. Dottern placeras hos fosterföräldrar och Ada återvänder till Norrköping. Hon tar anställningar på restaurangen på Stadshuset och på Strömholmen 1892 och blir kvar till 1893. 1894 flyttar hon till Sundsvall och blir kökschef på Hotell Knaust. Hon stannar där fram till år 1900 då hon skriver sig hos systern Eva (f. 1860) och hennes man Nils Peter Andersson i Ekeby, men lämnar Sverige för att arbeta i Finland. 1905 förvärvar hon Skromberga Brukshandel i Ekeby och driver den fram till 1906 då hon köper en affär i Kviddinge. Samma år flyttar dottern Ingeborg, som då är 16 år, ner till henne. I Kvidinge träffar Ada sedan änkemannen Karl Oskar Holm (1867-1963) som hon gifter sig med 1915.
1Adam är enligt Bibelns skapelseberättelse i Första Moseboken den första mannen som Gud skapade. Han räknas som mänsklighetens stamfader i judisk, muslimsk och kristen tro.
1Adam van Düren (ibland även Adam von Düren), var en tysk skulptör och byggmästare, som verkade i Sverige och Danmark mellan 1487 och 1532. Hans arbeten utfördes i en tung, plastisk stil. År 1498 lät han utforma valven och fullborda koret i Linköpings domkyrka. Han utförde även arbeten på Linköpings slott. Adam van Düren var byggmästare då Glimmingehus uppfördes 1499-1505 och där har han i väggen även efterlämnat ett signerat verk. Under Kristian II förstärkte han delar av Storkyrkan i Stockholm så att taket kunde bära kanoner riktade mot Slottet Tre kronor 1521. Han efterlämnade en relief på den så kallade ålpelaren med en bild på två lejon som försöker fånga en ål och en text på plattyska. Bland hans andra verk kan nämnas restaurering, samt ett antal skulpturer vid Lunds domkyrka som utfördes 1513-1514.
1Adelaide Lovisa Christina Ehrensvärd (1829–1911), dotter till ryttmästare Frans Adolf Ehrensvärd och hans hustru Julia Augusta Dufva. Maken professor Gustaf Ljunggren (1823-1905), deras dotter fröken Helesine Ljunggren, sondottern Lisa Ljunggren.
1Adelsätt
1Adjunkt SimonPer Gustaf Bengtsson, Lund, son till docent Simon Bengtsson och far till fil dr Simon Bengtsson, Grönegatan 8 i Lund.
1Adjutant till Karl XV
1Adlad 1716, innan dess Polhammar. Vetenskapsman, tekniker. Uppfann dyrkfria lås [polhemslås], pendelur [Stjärnsundsur], uppfodringsverk, slussar med mera. Polhelmsknut=kardanknur.
1Adlad Gyllenhielm 1592.
1Adler grundades 1880 av Heinrich Kleyer och började med cykeltillverkning på Gutleutstrasse i Frankfurt am Main. 1889 flyttade verksamheten till en fabrik i Gallusviertel i Frankfurt. Här började man producera motorfordon med motorer från De Dion. Företaget växte ständigt och omvandlades till ett aktiebolag. År 1898 började man produktionen av skrivmaskiner. Biltillverkningen startade år 1900 och 1901 följde motorcykeltillverkning.
1Adlig släkt, godsen Trellerup och Vejlegaard. Föräldrarna Hans Oldeland (-1538) och Sophie Ebbesdatter Munk, af Fjellebro. Gift med Tale Abildgaard (-1597). Deras barn Hans Hansen (1574-03-18-), Sophie Hansdatter (1576-08-21-)och Dorte Hansdatter (1578-01-26-), alla Oldeland. Hustruns föräldrar Poul Bendixsen Abildgaard och Karen Andersdatter Ulfeldt.
1Adolf, storhertig av Luxemburg (fullständigt namn Wilhelm August Karl Friedrich Adolf), född 24 juli 1817, död 17 november 1905, var regent av Luxemburg mellan 1890 och 1905. Han var son till Vilhelm I av Nassau och halvbror till Sofia av Nassau (drottning av Sverige, gift med Oscar II). Adolf blev 1839 regerande hertig av Nassau. Han var negativt inställd mot de nya frihetsrörelserna, men tvingades trots detta under revolutionsåret 1848 genomföra eftergifter åt sitt folk. I kriget mot Danmark 1849 ledde han en brigad tyska trupper. Han förde därefter en reaktionär politik och tog parti för Österrike, vilket vid Tyska enhetskrigets slut 1866 kostade honom hans land, som införlivades med Preussen. 1867 fick han dock som ersättning 8,5 miljoner thaler samt några lustslott. Som närmaste arvsberättigad blev han 23 november 1890 storhertig av Luxemburg. Fram till 1890 hade Luxemburg varit i personalunion med Nederländerna; kungen av Nederländerna hade alltså även varit storhertig av Luxemburg. Eftersom, under åberopande av lex salica, luxemburgarna inte kunde acceptera en kvinna på tronen (Wilhelmina av Nederländerna), blev det istället Adolf som blev storhertig. (Som en ödets ironi infördes dock kvinnlig tronföljd även i Luxemburg 1907, endast två år efter Adolfs död, eftersom Adolfs son och efterträdare Wilhelm endast hade döttrar.) 1889 gavs han generalsgrad i svenska armén. När prins Oscar Bernadotte, Adolfs systerson, genom icke-furstligt giftermål förlorade sin arvsrätt till svenska tronen, tilldelades han av Adolf grevetiteln Bernadotte af Wisborg 1892. Gift (1:a giftet) 1844 med storfurstinnan Elisabeth Michailovna av Ryssland (död 1845), dotter till storfurst Michael Pavlovitj av Ryssland. Gift (2:a giftet) 1851 med Adelheid av Anhalt-Dessau (1833-1916). Barn (i 2:a giftet) 1.Vilhelm, storhertig av Luxemburg (1852-1912), 2.Friedrich Paul (1854-1855), 3.Marie Bathildis (f. och d. 1857), 4.Franz Josef (1859-1875), 5.Hilda (1864-1952) ; gift med storhertig Fredrik II av Baden.
1Adolf Herrlins premiefond vid Lunds universitet
1Adressen avser huvud- och koncernkontor, försäljningskontor finns (2007-04-25) i Gävle, Göteborg, Habo, Malmö, Stockholm, Örebro och Örnsköldsvik. Fabrikerna är förlagda till Falkenberg, Habo, Örnsköldsvik och Åhus.
1Adress enligt sökning på Eniro, då påträffades 2 Kerstin Hanerup, båda bosatta i Malmö
1adress okänd åter avsändare
1Adrienne von Rosen, född de Geer af Leusta. Mormor till Bo Lindorm Ribbing. Hennes mor heter Louise Ulrika de Geer, född Sparre, 1852. Adrienne Ribbing är dotter till Adrienne von Rosen, född 1908.
1Advokat Hagberg Lennart ägarens son, Göteborg
1Aero Materiel AB (AMA) har en intressant historia med rötterna i svensk flyghistoria. Företaget grundades av bröderna Florman på 1920-talet och sysslade med materiel för flygplan. De startade också en av Nordens första skolor för privata piloter. För transport av människor och gods bildades också AB Aerotransporter, som senare blev en av grundstenarna i Scandinavian Airlines System (SAS). Från 1940-talet till mitten av 1960-talet utvecklades AMA till en betydande aktör inom hydraulik och elektromekanik. Under senare delen av 1980-talet renodlades verksamheten med inriktning på lås, fästelement och andra mekaniska komponenter för verkstads-, fordons- och telekomindustrin.
1Affären A Larsson grundades 10 september 1894 av Alfred Larsson. Försäljning av bland annat ur och optik. Butiken belägen i hörnfastigheten.
1Affären förlagd i Grand Hotell Norrköping.
1Affären med tyger och syateljé, innehades av fru Inga Bringert och upphörde 1960.
1Affären övertogs senare av Frithiof Ehnqvist.
1Affärens avveckling påbörjades 1957.
1Affären stängdes 1979-10-31, inga andra uppgifter har hittats
1Affär med inriktning på rättvis handel och ekologiska varor.
1Affärsinnehavare var Karin Levin.
1Affärsledare för Bolten & Schmidt Zigarren- und Tobakfabrik.
1Affär som innehades av konstnären Keith Haring (se persondata).
1After losing a big sale with a client because of a leaking fountain pen, the then salesman Lewis Edson WATERMAN invents the "Three Fissure Feed' system. The system prevents for the first time the excessive discharge of ink when the pen is in use. L.E. WATERMAN patents the first reliable fountain pen in New York: The REGULAR.
1Afton-Tidningen var en frisinnad dagstidning som utgavs i Stockholm 1909 till 1920. Tidningen började ges ut den 15 december 1909, men hade tidigare getts ut under namnet Svenska folket från 1906. Det sista numret utkom 30 september 1920. Afton-Tidningen, som först företrädde den radikala vänstern under ledning av Valfrid Spångberg, övertogs i november 1912 av den jordreformintresserade tandläkaren Karl Elander, men blev redan i juni 1913 organ för anhängare av totalförbudet med Carl Ekman som redaktör. Torsten Fogelqvist, redaktör 1918-19, återgav Afton-Tidningen dess ursprungliga hållning. Afton-Tidningen, som under de första åren fick en inte obetydlig spridning men som under den förbudsvänliga ledningen gick tillbaka, åtnjöt 1910 ett speciellt intresse från allmänheten i samband med den s. k. Strindbergsfejden då August Strindberg skrev ett 50-tal artiklar i tidningen. Han debatterade litterära, politiska, religiösa och sociala frågor, vilka framkallade en omfattande och häftig polemik.
1Agent för Geo. Saunier´s i Sverige.
1Agent för Greenlees Brothers Distilleri
1Agent för J & G Stewart´s
1Agent för The Encore Whisky
1Agfa-Gevaertgruppen, tysk-belgiskt företag inom den fotografiska branschen, ett av världens största. Det bildades 1964 genom sammanslagning av det tyska Agfa AG och det belgiska Gevaert-Photo-Producten. Gruppen ingår sedan 1981 i Bayerkoncernen.
1Agnes, född Björkman 1853-10-10 i Vederlövs församling, var dotter av överstelöjtnanten vid Kronobergs regemente Carl Johan Gustaf Björkman och Sofia Åberg. 1881-07-08 gifter hon sig i Växjö med kapten Georg Otto Påhlman. Paret får tillsammans 4 döttrar. Agnes Charlotta Sofia, född 1882 Gunhild Ulrika Georgina, född 1883 Gerda, född 1887 Tora, född 1892 Dottern (och namnen) Agnes Påhlman, blev sedemera gift Regnell, maka till akademiräntmästare Otto Regnell, Lund.
1Agnes Cecilia C I H "Cilla" Ingvar Edström, revyartist och radiomedarbetare.
1Agnes Wieslander var en svensk målare och tecknare. Hon var dotter till häradshövdingen Svante Vitalis Wieslander och Caroline Andersson. Hon studerade konst för Harald Foss i Köpehamn 1897–1899 men hon började måla redan i början av 1880-talet och har signerat målningar från 1893. Hon for på en studieresa till Paris 1900 där hon passade på att bevista lektioner på Académie Colarossi innan hon återvände till Sverige för studier under Carl Wilhelmson vid Valands målarskola i Göteborg. En avgörande betydelse för hennes konstnärskap blev en studieresan till Tyskland 1906 där hon fick möjlighet att studera för Adolf Hölzel. Hon återvände senare till Stuttgart i Tyskland 1908, 1910 och 1911 för fortsatta studier under Hölzel där hon fick följa dennes utveckling med en stegring i färgen, därmed kom hennes egen kolorism att förändras i riktning mot Hölzel. Hon återvände även till Paris 1908 där hon särskilt studerade stilleben och en förskjutning av motivet för att få fram en dekorativ förenkling av motivet. I slutet av 1910-talet vistas hon i Västerbotten på en längre resa för att utföra landskapsskildringar med snölandskap och fjäll, under denna vistelse målar hon även ett ofullbordat självporträtt där hon är iklädd en stor pälsmössa med snöiga vidder som bakgrund. På grund av tilltagande lamhet tvingades hon omkring 1923 upphöra med sitt konstnärskap. Hon var en av stiftarna till Konstnärsgruppen 1913. Hon debuterade i utställningssammanhang 1902 då hon medverkade i Svenska konstnärernas förenings utställning i Stockholm och som medlem i Skånska konstnärslaget medverkade hon i föreningens utställningar 1903–1912 då hon begär utträde eftersom hennes konstsyn inte stämde med delar konstnärslaget. Hon medverkade i ett 10-tal utställningar med Skånes konstförening samt utställningar arrangerade av Föreningen Svenska Konstnärinnor och Sveriges allmänna konstförening. Hon var representerad vid Baltiska utställningen och genomförde två retrospektiva utställningar i Malmö och Lund 1925. En minnesutställning arrangerades av Malmö museum 1937. Hennes konst består av stilleben, interiörer och landskapsskildringar utförda i olja.
1A J Ahlgrens startade verksamheten i början på 1900- talet. Grundaren AJ Ahlgrens var importör av sydfrukter, kaffe och konfektyr. Butiksadresserna var Klostergatan och Stortorget i Lund, samt Södra Förstadsgatan och Östergatan i Malmö.
1Akademikbokhållare i Lund, v. auditör. 1824, 1828.
1Akademiska Kapellet director musices
1Akademiska kapellet grundades 1745 för att bidra med musik till universitetets ceremonier och är därmed landets tredje äldsta orkester. Idag är Kapellet Lundastudenternas egen symfoniorkester med ca 70 medlemmar. Dirigent och konstnärlig ledare är director musices Patrik Andersson (2015)
1Akademisk arbetskraft genom AMS 1974.
1akrobat, fotjonglör, clown, engelsklärare
1Aktiebolaget C.A. Wedholms mejerikärlsfabrik grundades 1879 av Carl August Wedholm, med verksamhet på Kungsgatan i Nyköping. Från början tillverkade Wedholms mjölkkannor under namnet Wedholms Mejerikärlsfabrik. I takt med att bondgårdarna blev större och samhällsstrukturen förändrades, utvecklade de 1957 den första mjölkkyltanken. De första mjölkkyltankar var på 200 l, 400 l och 600 l och levererades till några gårdar i Södertörn. Wedholms ägdes mellan åren 1942–1988 av Svenska Mejeriernas Riksförening (SMR), som i sin tur ägdes gemensamt av Sveriges bönder. Under några år hade Wedholms även en filial i Lund.
1Aktiv bilkårist var syster till Bertil Dahlgren.
3Aktiv inom arbetarrörelsen. I övrigt ingen information.
1Aktuarien i Kammarrätten jurkand. Son till typograf A-J Löfgren. Gick på Katedralskolan i Lund.
1Alastaro var en kommun i landskapet Egentliga Finland som år 2009 blev en del av Loimaa stad. Alastaro var enspråkigt finskt och hade 2 910 invånare och en yta på 258,12 km². Den 1 januari 2009 slogs Alastaro och Mellilä ihop med Loimaa stad.
1Alb. Christensson, har en farbror som heter, Lars Christensson, timmergesälle, boende på sin tid i Ö. Vallgatat n:r 31-33, och hans hustru Christina Christensson från Börringetrakten.
1Albert Carl Mildner föddes i Dresden Tyskland 1845. Han utbildade sig i Meissen och kommer till Lund i början av 1900-talet. Han gifter sig med Matilda Lind (1884-1980) och bildar familj tillsammans med henne och sonen Carl Albert Johannes (1908-1973).
1Albert Wiking, född 1956 i Caracas, är en svensk fotograf och formgivare, uppväxt i Sverige och bosatt i Lund. Wiking har ett flertal utställningar och böcker bakom sig. Mest känd är han för vandringsutställningen och boken Eldvatten om kända och okända människors relation till alkohol. Utställningen turnerade i tjugotvå städer och sågs av över en miljon besökare. Wiking har också haft utställningen We Have A Dream – om mod, medmänsklighet och människans rättigheter som visas på Fotografiska i Stockholm från december 2016. Wiking har tidigare publicerat boken Rött: mellan kärlek och revolution.
1Albert Wilhelm Rahmn föddes i Göteborg 1871. Han fick sin utbildning och första anställning hos fotografen Aron Jonason i Göteborg 1886, var assistent hos Lina Jonn i Lund, arbetade som föreståndare hos Jonason 1894-98, blev ateljéföreståndare i Kristiania 1898 och i Borås 1899-1902. Det blev flera anställningar i Sverige och Norge innan Rahmn öppnade eget – i Köpenhamn och Lund 1903 och i Malmö 1909. Rahmn gifte sig år 1901 i Göteborg med Elin Dryselius (1866-1908). Han gifte om sig år 1909 i Hörby med Thyra Maritza Matilda Dunér (1881-1962). Kgl. Hovfotografen Rahmn tillhörde eliten bland svenska fotografer. Han var en flitig utställare och deltagare i fototävlingar och fick troligen fler priser än någon annan svensk fotograf. Han behärskade gamla fotografiska tekniker, s.k. ädelförfaranden, var känd som en mästare i ljussättning och engagerade sig i flera nordiska fotoföreningar. I många år fotograferade Rahmn för Svenska Turistföreningen och han blev officiell fotograf på Baltiska utställningen 1914 Bodde i Åkarp – mellan ateljéerna i Lund och Malmö. Sin ateljé i Lund stängde han 1924 men arbetade kvar i ateljén på Södergatan i Malmö till slutet av 1930-talet.
1Albrecht Kippenberger, född 19 december 1890 i Siegen, död 17 september 1980 i Marburg, var en tysk konsthistoriker. Kippenberger studerade vid universiteten i München, Wien, Berlin och Marburg. Från 1927 fram till sin pensionering 1957 var han den första chefen för universitetsmuseum i Marburg.
1ALEMAN, CARL-FREDRIK, lektor, Falun, född i Halmstad 16/12 1911 av konsul C J Fredrikson o Anna Aleman. Stud:ex Lundsberg 1931, fil kand Uppsala universitet 1935, jur kand 1942, fil lic 1951, fil måg Göteborgs universitet 1955. Tingstjg Upps l s doms 42-43, e tjm kammarkoll 45, tjg KLH:s bibl o landsarkivet Upps 47-48, lär hal Falun sed 51, lekt 57. - Ordf Modersmålslär fören ortsavd Falun, sekr Hum förb Vänersborg, Falun sed 59, medl FrimO. Har skrivit: "Halmstadminnen från det sengustavianska skedet och romantikens första dagar" (-48), "Apropå rådman Twists affärer" (-53), "Fragment och spånor ur det förflutna" (-61) m m. Gift 1945 med Anne-Marie Arman, född Södergren 1919. Barn: Eva, född 1945, Anne-Christine född 1947, Lena född 1956, Sten född 1958.
1Alexander Roslin, född 15 juli 1718 i Malmö, död 5 juli 1793 i Paris, var en svensk porträttmålare. Roslin var son till amiralitetsmedikus Hans Roslin och Katarina Wertmüller. Med ovanliga anlag för teckning och målarkonst lärde Roslin sig teckna av en amiralitetskapten Ehrenbill i Karlskrona och började därefter öva sig i miniatyrmålning. Tanken var att han skulle utbilda sig till fartygsritare. Vid sexton års ålder blev han elev hos hovmålaren Georg Engelhard Schröder i Stockholm, hos vilken han vistades till 1741, och började måla större porträtt i oljefärg. Sistnämnda år slog han sig ned i Göteborg och flyttade året därpå till Skåne, där han stannade till 1745. Från 1750-talet var han i huvudsak verksam i Paris.
1Alexander var son till Löjtnanten vid 2:a livgrendjärregementet Zion Scharp i Kedevad, Strå, död 1671-03-29 och dennes hustru kyrkoherde dottern Carin Månsdotter. Alexander hade också en bror; sek.löjtnant Peter Scharp som ägde del i Kedevad. På Everlövs kyrkvägg finns en gravsten över lagläsare Alexander Scharp Zions son på Östarp död 1718 och Margaretha Kuhn död 30 November 1688. Alexander hade enligt katekismilängden en son som hette Zion.
1Alfhild Santesson, född, Fränkel, död 1951?, 1950?. Gift i Göteborg den 3/4 1891 med vicehärads- hövding, advokaten Per Henrik Santesson, Stockholm, född 1859, död 1912. Föräldrar till Greta Kjellberg som är gift med Sven T Kjellberg, intendent, Kulturen.
1Alfred Österlunds far hette Christen och var fabrikör. Han ingick år 1896 ett avtal med Kungliga Fångvårdsstyrelsen om att han skulle svara för sysselsättningen av fångarna på centralfängelset i Malmö, som då var inhyst i Malmöhus slott. 1902 överlät fadern verksamheten på Alfred, och han fortsatte att bedriva verksamheten på Centralfängelset. Särskilt lönsam var lådspikningen som fick stor omfattning. 1914 fick fängelset nya lokaler och Fångvårdsstyrelsen själv övertog arbetsdriften. Alfred satt kvar i sina lokaler på bastionen Carolus och fortsatte att driva rörelse, men nu med annan arbetskraft än fångar. Under sitt liv skapade Alfred en stor förmögenhet bl.a. genom att placera sina tillgångar i aktier och obligationer som gav hög avkastning. Han flyttade under 1920-talet till en lägenhet vid Södra Tullgatan där han bodde till sin död. När Alfred Österlund avled år 1959 visade det sig att han ett par år tidigare hade upprättat ett testamente. Detta innebar att huvuddelen av hans förmögenhet skulle tillfalla en stiftelse som skulle bära hans namn. Stiftelsens ändamål skulle vara att främja medicinsk forskning inom vissa områden.
1Alfredo studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Parma och tog examen 1884. Han spelade därefter i flera italienska orkestrar fram till 1894, då han tog tjänsten som lärare på musikkonservatoriet Benedetto Marcello i Venedig. Under samma period tjänstgjorde han som flöjtist på Teatro alla Scala och var en del av orkestern i ca 25 år. År 1903 var han flöjtist i Buenos Aires symfoniorkester, sedan på Teatro Solis i Montevideo. Alfredo Casoli hade stor kunskap om instrumentets teknik och utformning, men om han själv var tillverkare råder det delade uppfattningar om. Man menar dock att han själv tillverkade flöjter från ca. 1906-1926, tidigare i samarbete med Barlassina. Han har bland annat utformat en flöjt med tillsats av specialtangenter för bättre genomförande av drillar.
1Algot Pehard Kristian Persson Pehardt. Son till tunnbindarmästaren Anders Persson (1849-1939) och hans hustru Kersti Olsdotter, Grönegatan 3, Lund, med verkstad på Skomakaregatan 1 i Lund. Jur. kand i Lund 1912, länsnotarie i Linköping 1915. Länsassessor 1933. Ledare i styrelsen för Riksbankens advokatkontor i Linköping. 41, sekr. i Göta kanaldirekt., styrrled. Gift 1921 med Gertrud Alfhilde Ingeborg Sohlberg (1892-1977).
1Algots, egentligen Algot Johansson AB, var ett konfektions- och postorderföretag i Borås. Företaget grundades 1907 av Algot Johansson, och försattes i konkurs 1977. Algots var ett av de första svenska teko-företag som använde sig av tillverkning enligt löpande bandsprincipen, och företaget var från 1950-talet och fram till 1970-talet ett av Sveriges största konfektionsföretag, med fabriker i Sverige, Finland och Portugal. Man var speciellt känd för sin tillverkning av fritidskläder. Under delar av 1970-talet hade företaget över 4 000 anställda. Efter konkursen övertogs driften av staten, men verksamheten lades ner några år senare. I centrala Borås finns fabriken kvar och inrymmer olika företag. Under 1970-talet uppmärksammades Algots mycket i massmedia, såsom en del av den svenska tekoindustrins kris med många fabriksnedläggningar och även med motstånd mot nedläggningarna. När sömmerskorna på Algots Nord i Skellefteå sades upp, kämpade de för att få ta över produktionen och fick stöd från fackföreningsrörelsen. Kampen visade sig lönlös då fabriken ändå till slut lades ner. Margareta Garpe och Suzanne Osten skrev pjäsen Fabriksflickorna om händelserna, som hade premiär på Stockholms Stadsteater 1980. Även gruppen Nynningen skrev en låt om Algots, Säj Algots, det räcker, inspelad på skivan Äntligen en ny dag!.
1Allan Georg Fredrik Vougt, född 28 april 1895 i Stockholm, död 24 januari 1953 i Malmö, var en svensk tidningsman och socialdemokratisk politiker. Vougt blev filosofie kandidat i Uppsala 1919 och studerade i Storbritannien och Frankrike 1919–1921. Han var chefredaktör för tidningen Arbetet 1924–1944, och hade därefter en rad politiska ämbeten.Slutligen var han landshövding i Malmöhus län 1951–1953. Han gifte sig 1925 med Sonja Vougt (född Arnell, 1888-1972).
1Alla tre stavningsvarianterna av efternamnet förekommer.
1Allmänna Sången grundades 1830 som manskör, men ombildades till blandad kör 1963. Kören är Skandinaviens äldsta universitetskör. Den är Uppsalabaserad och består av cirka 50 sångare. Allmänna Sången från Uppsala räknas till Europas främsta körer.
1Allmogemålare, prydde vägfält i limfärg på puts, i stort format med skiftande motiv; sommarlandskap, stadsvyer, ruiner, kinesiska landskap
1Allt började 1825 när Cyrus Clark började garva fårskinn. Han fick sällskap av sin bror James, som lanserad fårskinnstofflor 1830. En tidig marknadsföringssuccé var William Clarks "hygieniska serie", som följde fotens naturliga form och linjer och etablerade Clarks rykte att framställa fotvänliga skor.
1Allvelo grundades av Fritiof Karlström som runt 1890 varit aktiv som tävlingscyklist i Europa. Företag började på 1890-talet att bygga och tillverka cyklar. Mellan 1903 och 1907 monterade de ihop bilar och lastbilar vars delar de importerat från biltillverkare i utlandet och sedan sålde under eget namn. Omkring 50 bilar av typ Waltham Orient Buckboard från USA såldes under namnen Allvelo Orient och Allvelo Pansarmobil. Den franska bilen Orel såldes under namnet Allvelo Orel och de sålde också Engelska lastbilar under namnet Allvelo Vulcan. 1907 tog företaget fram en egen prototyp för en bil, Pansarmobil Sport, men denna kom aldrig i produktion. Bilarna hade encylindriga bakmonterade motorer, hade träkarosser och broms bara på höger bakhjul. Företaget uppges att som mest haft runt 150 anställda. Grundaren Fritiof Karlström lämnade företaget 1910 och bosatte sig i Göteborg, men det fanns kvar som ett fristående bolag fram till i omkring 1916. Namnet levde sedan kvar som ett cykelmärke inom Monark.
1Alma Lind född 1861-12-05, död 1936-04-23, var syster till Ylva Linds farfar.
1Alma Lind gifte sig med sin kusin Wilhelm Lind, 1892-06-04. Alma var syster till Ylva Linds farfar.
1Alma var dotter till slaktaren Julius Jönsson, f. 1867 och hans hustru Anna Bengtsdotter Greko, f. 1868. "Min farmor Alma Viktoria Jönsson. [uppgifter om levnadsår], bodde först i Vallkärra. Flyttade enligt uppgift till Kungsgatan i Lund 1928. Flyttade sedan till Lilla Fiskaregatan 1 i Lund, där hon bodde och arbetade som sömmerska i många år. Min farmor sydde bland annat till "professorskor" som ofta beställde balklänningar. På den tiden lär det ha varit vanligt med baler i Lund. Hon undervisade även personer som ville förkovra sig i konsten att sy kläder." // uppgifter lämnade av sondottern Birgitta Cederståhl
1Alma var lantbrukardotter och växte upp i Torna-Hällestad. År 1898 blev hon anställd på museets Konstslöjdanstalt för att hjälpa Anna Karlin med undervisningen i gobeläng och flamsk och bodde i början hos familjen Karlin inne på museiområdet. Utbildad vid Tekniska skolan åren omkring 1905.
1Almedahls Alingsås AB ingår i Borch Textile group.
1Almqvist & Wiksell Förlag AB övertog Geber förlaget 1998
1Alsmark utbildades vid Skånska målarskolan i Malmö och vid Högre konstindustriella skolan och i Paris vid Maison Watteau. Han ägnade sig främst åt figurmåleri och landskap med starkt förenklat formspråk i dova, mörka främst brunvioletta toner.
1Althins målarskola 1896. Konstakademin 1898-1902, Etsningsskolan 1901
1Alva Larssons mormorsfar hette Jöns Olsson. Han var riksdagsman och timmerhandlare samt gästgivare.
1Alvestad
1Amanuens, antikvarie, stadsantikvarie vid Kulturen. Son till Waldemar och Carin Wahlöö. Halvsystern fru Rigmor Nyberg.Claes Waldemar Wahlöö, född 27 november 1939 i Lund, död 1 maj 2019, var en svensk arkeolog, kulturhistoriker och författare. Efter akademiska studier blev han filosofie kandidat. Han var stadsantikvarie i Lund och författade en rad böcker. Claes Wahlöö var från 1968 gift med filosofie kandidat Eva Bennet (född 1939).[4] De fick tvillingsöner (födda 1969)
1Amanuens Harald Nilsson, Lund (Laholm). Ammanuens vid Kulturen fram till 21/3 1944. Därefter intendent vid Landskrona museum fram till pensioneringen 1968.
1Amanuens på Kulturen, Lund. Intendent på Malmö Museum, m.m. Hustrun Märta (1912-) född Koch. Deras barn Carl (1942-) och Ulf (1944-). C-Gs föräldrar förvaltare Carl Lekholm och Clara ( född Nilsson), Lund. Fadern avled på Helsingborgs lasarett 1910-04-01. Morföräldrarna Augusta Margareta (1856-1947) och hattmakare Gustaf Nilsson (född i Fätofta), Klostergatan 5, Lund. Morfars far torparen Nils Nilsson, Sätofta, Frosta härad, Skåne.
1Amanuens på Kulturen 1908-1925 arbetade med utgrävningar, katalogisering, konstslöjdanstalten. Formgav möbler, böcker och textilier. Gift med Maria Olsson, född Engström
1Amanuens vid Kulturen 1/1 1936-1938 [?]. Deltagare i "Folk-Tale Congress at Lund" 6/1 1935.
1A Marseille född 1856 i Sankt Patersburg, död 1925 i Coburg, Tyskland. Fadern var var byggmästare/arkitekt hos den ryska tsaren och kom från en hugenottfamilj. I början på 1860-talet flyttade familjen till Tyskland. 1884 köpte A M en dockfabrik i Sonneberg och 1885 Lidbermann & Wegscher porslinsfabrik i Köppelsdorf. Produktionen av dockor forsatte till 1930-talet.
1Amatörfotograf. Anställd i Wiwen Nilssons silversmedja
1Ambassadör Carl-Herbert Borgenstierna c/o Atlas Copco
1Ambjörnssons hund.
1Amelie Lundblad, född 1896, död 1978, syster till Anna-Lisa. Axeline Andersson, född 1818-10-08 på Brostorp i Halland, död 1887 i Helsingborg, fars faster till Amelie och Elisabet.
1Amerikansk filmstjärna, mest känd för sin roll som Suellen O'Hara i Borta med vinden 1939
1Amerikansk serieskapare som främst är känd för att ha tecknat "Tarzan". Han tecknade även avsnitt av "John Carter" (som dock aldrig publicerades), "Korak", "Magnus, Robot Fighter", "Spjutets bröder" och "Star Wars". Manning började teckna serier 1952, då Jesse Marsh hjälpte honom att få anställning på förlaget Western Publishing.
1Amerikanskt bolag som startade 1927 i New York under den stora depressionen. Mönstren har blivit tillverkade i Niles, Michigan sedan 1931. Distribueras och säljs på många håll i världen. På vissa håll säljs dom av Burda.
1Amerikanskt bolag som tillverkade och sålde släpvagnar. Gick i konkurs 1997.
1Amerikansk vapentillverkare och uppfinnare. Han introducerade den revolver som bär hans namn och som snabbt fick spridning bland såväl amerikanska soldater som nybyggare. Han var en av de första som lyckades tillverka vapen (främst sina ryktbara revolvrar) maskinellt i serie. Det företag han 1847 grundade i Hartford i Connecticut, det nuvarande Colt's Manufacturing Company, har stor tillverkning av både militära och civila vapen.
1Amiralsgat. 3 211 41 Malmö
1Amy Ledin arbetade i Gustaf Nilssons hattaffär på Klostergatan i Lund i drygt 51 år innan affären upphörde i februari 1972. Hon fortsatte därefter att sy doktorshattar hemma.
1Anders Åkesson föddes 24/5 1854. Han gifte sig med Len (1855-1931. Anders Åkesson avled 25/2 1938.
1Anders Bengtsson (1723-1781) räknas till skolans upphovsman. Han inspirerade sina tre syskon: Sven Erlandsson (1768-1853), Kristina Erlandsdotter (1771-1843) samt Lisa Erlandsdotter (1774-1854) som även de var bonadsmålare.
1Anders Blom föddes 12 jan 1845 i Konga, och död 21 maj 1906 i Perstorp. Han gifte sig 28 dec 1868 med Cecilia Nilsdotter (av släkten kallad Sissela, född 19 jan 1849 i Konga) och fick med henne sönerna Janne Bernhard (f 30 maj 1881), Emil Reinhold (född 2/12 1892) och Axel (född 8 dec 1875) och döttrarna Hulda (född 16/5 1883) och Maria född 22 juli 1885. Alla barnen födda i Kågeröd. 20 spet 1907 flyttade änkan Cecilia och sonen Janne till Riseberga. Cecilia dog omkring 1922. Anders Blom tituleras gratialist och fd soldat och arrendator. Han är begravd på Perstorps kyrkogård. Ingen dödsorsak anigven i församlingsboken.
1Anders de Wahl, i folkbokföringen alltid skriven Andreas, född i Stockholm, var en svensk skådespelare. Han var son till musikdirektören Oscar de Wahl och skådespelerskan och operettsångerskan Anna de Wahl, född Lundström. Anders de Wahl läste under en lång tid Alfred Tennysons "Nyårsklockan" i radio vid midnatt på nyårsafton. Efter anställning på Wicanders korkfabriks kontor var de Wahl 1889-91 elev vid Kungliga dramatiska teatern, 1891-92 anställd vid August Lindbergs sällskap, 1892-1907 vid Albert Ranfts teaterföretag och 1907-19 vid Dramatiska teatern. Vårsäsongerna 1920-22 arbetade han vid Svenska teatern och åter vid Dramatiska teatern 1922-20. de Wahl gästspelade även i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors, och företog egna turnéer på svenska landsorten. Han turnerade därtill i USA som uppläsare. de Wahl skrev själv pjäsen För tidigt, där han i rollen som Ville år 1892 hade en av sina tidiga framgångar. Anders de Wahl var ogift och ligger begravd på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm.
1Anders Ekestubbe var troligen son till veterinären Birger Harald Ekestubbe (1890-?) och hans 2:a hustru Elly Margareta, född Abrahamson. Anders Georg Birger B:son Ekestubb.
1Anders Fredrik Regnell föddes år 1807 och åstadkom ett livsverk som forskare än idag drar nytta av. Det Regnellska herbariet finns idag på Naturhistoriska riksmuseet. Växtexperten Regnell var både läkare och botanist. Efter ett strapatsfyllt liv i Brasilien lämnade han efter sig ett herbarium med tusentals växter. Dessutom en förmögenhet han placerat i fonder till nytta för vetenskapen. Fonderna finansierar än idag expeditioner till Sydamerika i forskningens tjänst vilket gör att det Regnellska herbariet ständigt ökar i storlek. Idag innehåller samlingen ca 400 000 ark med bevarade växter, varav flera tusen årligen lånas ut till forskare över hela världen för att ingå i vetenskapliga studier. Som trettioåring reste Regnell till Brasilien för att bättra på sin svaga hälsa. Men trots att han återhämtade sig snabbt kom han aldrig tillbaka till Sverige. Bosatt i en liten by 1200 meter över havet startade han läkarpraktik och samlade på växter. För inkomsterna köpte han mark och kaffeodlingar och ökade på så sätt sin förmögenhet. Anders Fredrik Regnell dog år 1884, ogift och barnlös.
1Anders Hansson var far till Johan Andersson och farfar till Yngve Johansson.
1Anders Johan Österling, född 13 april 1884 i Helsingborg, död 13 december 1981 i Stockholm, var en svensk poet, författare, översättare, litteraturkritiker och ständig sekreterare i Svenska Akademien. Han var son till Hans Österling som var redaktionssekreterare på Skånska Dagbladet i Malmö. Anders anställdes 1909 vid universitetsbiblioteket i Lund som extra ordinarie amanuens. 1913 befordrades han till ordinarie amanuens vid universitetsbiblioteket i Lund, och året efter tog han en filosofie licentiatexamen, också i Lund. Han arbetade på biblioteket i Lund till 1919. Under sin studietid bodde Österling på Svanegatan i Lund.
1Anders Johansson 1814
1Anders Johan Ture Rangström, född 30 november 1884 i Stockholm, död där 11 maj 1947, var en svensk tonsättare, sångpedagog, musikkritiker och dirigent. Som ung blev Rangström fascinerad av August Strindberg, som han också besökte några gånger år 1909. Efter Strindbergs död manifesterade han sin beundran med sin första symfoni med undertiteln August Strindberg in memoriam (1914). 1915 blev han färdig med operan Kronbruden, en tonsättning av Strindbergs pjäs. Med Strindbergs godkännande hade han dock utelämnat de två sista akterna i dramat. Rangström fann tidigt i sin karriär sitt intensiva, suggestiva och dramatiskt kärva tonspråk. Han lade inte stor vikt vid att lära sig kontrapunkt, den teknik som är en grundpelare i klassiska tonsättares hantverk, eftersom han inte tyckte att detta sätt att komponera gick att förena med vad han ville uttrycka. Detta gav hans stil en individuell prägel, men begränsade kanske också hans variationsmöjligheter. Vissa av hans instrumentala verk kan därför kritiseras för att vara av ojämn kvalitet, men han är samtidigt en av svensk tonkonsts mest särartade begåvningar genom tiderna. Hans individuella kompositionsteknik bygger bland annat på stora kontraster mellan kraftfulla och lågmälda block.
1Anders Leonard Zorn, född 18 februari 1860 i Utmelands by i Mora, död 22 augusti 1920 i Mora i Dalarna, var en svensk konstnär. Han betraktas som en betydande konstnär i Sverige och blev även uppskattad utanför Sverige, inte minst i USA, där han anlitades som porträttmålare av presidenter, företagsledare och societetsfolk. Namnet Zorn bar han efter sin tyska far, som på ett bryggeri i Uppsala träffade den där säsongsarbetande modern.[1][2] Verk av Anders Zorn finns bland annat på Nationalmuseum,[3] Waldemarsudde, Göteborgs konstmuseum,[4], Uppsala universitetsbibliotek[5], Musée d'Orsay, Paris, Metropolitan Museum of Art[6] i New York, samt i Vita huset i Washington D.C., USA. Han finns representerad i den svenska frimärksutgivningen som såväl målare, tecknare som etsare. Etsningen Självporträtt från 1904 utgavs som frimärke i samband med hundraårsdagen av Zorns födelse 1960. Han var riddare av Vasaorden och av Nordstjärneorden.
1Anders Nilsson, född 30 maj 1859 i Borgeby, Malmöhus län, död 10 oktober 1936 i Lund, var en svensk målare och konsthantverkare. Han var son till lantbrukaren Nils Knutsson och Boel Andersdotter. Nilsson studerade för Reinhold Callmander vid Göteborgs slöjdskola och Georg Pauli och Carl Wilhelmson vid Valands målarskola samt glasmåleri för Josef Weissenrieder i München. Han var därefter verksam som glasmålare under flera år i Bielefeld och Winterthur. Han medverkade i Göteborgs konstförenings utställning 1899 och i utställningar arrangerade av Konstföreningen för södra Sverige, Sydsvenska föreningen för konsthantverk och Skånes konstförening.
1Anders Olsson
1Anders Oscar Vilhelm Bæckström, född 16 juni 1854 i Vitaby socken i Skåne, död 24 februari 1919 i Stockholm, var en svensk skådespelare. Han var son till fabrikören Johan Fredrik Bæckström och hans hustru Carolina Borgström. Han arbetade först hos Carnegie & kompani i Göteborg, men ingick 1874 vid Kungliga Teaterns elevskola. År 1877 fick han anställning vid Svenska Teatern i Helsingfors, och 1878 vid Nya teatern i Stockholm. Åren 1879–1885 spelade han i Göteborg och därefter 1885–1901 vid Kungliga dramatiska teatern och 1901–1911 vid Svenska teatern och Vasateatern. Han gjorde även därefter kortare gästspel på Intima teatern, i landsorten samt i Köpenhamn och Helsingfors. Bæckström var i första hand komiker.
1Andersson & Svensson Skrädderi Konfektion Herrkipering var med i Svensk skidkalende/Sjunde årgången. 1938.
1Andersson Arthur, drev från 1949 till sin död verksamheten vid Wallåkra Stenkärlsfabrik. Son till Adolf A Andersson och bror till Stig.
1Anders Stensson är son till Katja Geiger, född i hennes första äktenskap med Kjell Stensson.
1Anders Teodor Andersson (ATA), keramiker och fabrikör, föddes i Höganäs den 28 nov 1884. Han fick sin utbildning och praktik i Höganäs och Helsingborg innan han 1912 anställs på Johan Ekelunds fabrik. Där arbetade han främst som glaserare och drejare, under de sista åren även som verkmästare. 1923 köper han Ekelunds fabrik och beslutar sig omedelbart för att lägga ner all porslinstillverkning och istället satsa på sten- och lergods. Fabriken byter också namn till "Ystads Nya Stenkärls och Keramikfabrik". Anders installerar fler ugnar och startar tillverkning av nytto-, prydnads- och hushållsgods som t.ex. skålar, fat, vaser, krukor, burkar, ljusstakar och lergökar m.m. Tillverkningen pågår fram till 1931 då fabriken begärs i konkurs. 1934 tar ATA med sig familjen och flyttar till Öja, Stora Herrestad, några kilometer norr om Ystad. Där startar han en mindre keramikverkstad och fortsätter som keramiker under ytterligare ett 20 tal år. Han tillverkar prydnadsfigurer som t.ex. gubbar och gummor, barn, fåglar samt den kända Ystadsbägaren. Anders Teodor Andersson avled den 29 juli 1969.
1Anders Teodor Andersson anställs 1912 på Johan Ekelunds fabrik. 1923 köper han Ekelunds fabrik och beslutar sig omedelbart för att lägga ner all porslinstillverkning och istället satsa på sten- och lergods. Fabriken byter också namn till "Ystads Nya Stenkärls och Keramikfabrik". Anders installerar fler ugnar och startar tillverkning av nytto-, prydnads- och hushållsgods som t.ex. skålar, fat, vaser, krukor, burkar, ljusstakar och lergökar m.m. Tillverkningen pågår fram till 1931 då fabriken begärs i konkurs.
1Anders Waldur född 1867 i Vallkärra, död 1946 i Lund. Elev av F. Krebs. Studiers " The art institute" i Chicago 1893. Medlem av "The palet - and Chisel Club". v. "Academie (oläslig)" Paris. Skiftande medlem av Skånska Konstnärslaget 1903. Minnesutställning på Malmö Museum 1948. respektiv i Malmö Museum samt i The Swedish Club of Chicago.
1Andra giftet 1933 med professor Lauritz Weibull (1873-1960).
1Andreas Sunesson föddes 1165 på Lolland, och tillhörde den kända danska Hvidesläkten. Han levde mellan 1224-1228 på den gamla borgen Ivöhus, som byggts om till bostad åt honom. Hans far var kusin med ärkebiskop Absalon, vilken var en av kung Valdemar den stores förtroendemän. Sunesson kom till Paris redan som 15-åring, för att studera teologi. Han stannade i Paris i åtta år och kom därefter till Bologna för ätt studera juridik. Efter en tids vistelse vid Oxford återvände han sedan till Paris under några år. Vid hemkomsten till Danmark utnämndes han till Domprost i Roskilde, och blev tillika kansler hos kung Knud VI. Då ärkebiskop Absalon dog blev Sunesson hans efterträdare, och han representerade påven Innocentius III i Norden. Sunesson blev den fjärde innehavaren av ärkebiskopsstolen i Lund.
1Andriettes man, Lars Johan Lundgren, var handlare och hade en butik i byggnaden Stäket i Lund. Familjerna Tornberg och Lundgren levde mycket nära varandra som grannar och ”allierade” men var också släkt genom systrarna Kjellman. Andriette och Lars Jiohan fick fyra gemensamma barn; Maria f. 1874, Johan f. 1876, Alma f. 1878 och Torsten f. 1886.
1Anförare för Lund studentsångförening perioderna 1856-1859 samt 1860-1875. Kurator vid Kalmar Nation i Lund ht 1865-vt 1895. Gift med Clara Augusta Bellander Ekelöf. Sönerna Carl Peter Martin Ulrik Bellander född 1866 och Ernst Fredrik bellander född 1846.
1Angivet som Santa Elena, Sydamerika.
1Angivet som släkt. Inga övriga uppgifter funna vid inläggning i databas.
1Anglosaxisk kung, regent från 978, betalade danagäld 991 och 994, fördriven av Sven Tveskägg.
1Anhörig till major S Stjernström.
1Ankargränd 4, 260 40 Viken
1Anknytning till AB Lunds Vävnadsdepot, Skomakaregatan 2 & 4, Lund. Oklart vilket släktskapet är till grundaren Inga Olsdotter Lunderberg, hennes son Alfred Lundberg samt den sistnämndes förmodade son handlare Olof (Lundberg Olof Lund) som troligtvis var den siste innehavaren av affären.
1Anknytning till firma Otto Svensson Borgeby 17. Flädie som upphörde 1967-06-01, okänt vilken.
2Anknytning till OE Olssons måleriverkstad.
1Anlades 1781 på Bjärka-Säby slotts ägor intill huvudgården, 20 km söder om Linköping, av presidenten, friherre Germund Carl Cederhielm och fick sitt namn efter dennes tillnamn. Bruket slogs igen 1838, men glassliperiet hölls igång fram till 1850, varvid man köpte glas från det närbelägna Reijmyre glasbruk men i viss mån även från Kosta.
1Anlades 1858 strax utanför staden på torpet Ladugården av sjökaptenen C G Landström. Här sysselsattes i början 80 personer med tillverkning av fosfortändstickor för hand. Redan 1862 sade man sig tillverka tändstickor utan fosfor, men det är osäkert om det verkligen rörde sig om säkerhetständstickor. Sådana tillverkades i vart fall senast 1874. Antalet arbetare uppgick då till omkring 100 och man bedrev en omfattande export till Europa och Asien från egen kaj och utlastningsmagasin. 1893 brann hela fabriken ner, två flickor omkom och flera skadades, men återuppbyggdes under medverkan av staden. Sedan fabriken 1903 blivit en del av Jönköping-Vulcan med huvudkontor i Jönköping utvidgades verksamheten betydligt och 1907 var antalet arbetare uppe i 347. Under de följande åren installerades fler och bättre maskiner och 1920 kom de första komplettmaskinerna. Fabriken var som störst under 1920-talet, då arbetsstyrkan uppgick till mellan 700 och 800 personer. Därefter minskade antalet till cirka 400 år 1930. Under andra världskriget var driften bara delvis igång på grund av begränsade exportmöjligheter. År 1956 hade antalet arbetare sjunkit till 200 och nedläggningsåret 1968 fanns endast 100 kvar.
1Anlades av H. de Besche 1655-59. 1882 bildades AB Ankarsrums Bruk. 1911 lades järnhanteringen ned, men företaget är fortfarande aktivt 2001.
1Anlades av hovtandläkaren Johan Ehrenreich. 1782 såldes fabriken till Rörstrands dåvarande ägare ryttmästaren Magnus Nordenstolpe. Tillverkningen fortsatte i blygsam skala fram till 1788, då fabriken slutligen lades ned. Fajansen signerade i allmänhet i blått med tre kronor, (de tre kronorna togs efter 1882 upp i Rörstrands märkning) MB, dato samt initialerna på ledaren E eller B. I flintporlsines trycktes signatur jämte ledaren Stens namn in i massan.
1Anlades i Åfors 1876 av Carl-Albert Fagerlund. Bland senare ägare märks Eric Johansson (chef 1916-1954), vilken så småningom antog familjenamnet Åfors efter bruket och orten. I dag ingår Åfors glasbruk i koncernen Orrefors Kosta Boda AB som bildades 1990. I koncernen ingår följande glasbruk: Orrefors, Sandvik, Kosta, Boda och Åfors. Ingår sedan 1997 i koncernen Royal Scandinavia, en internationell designkoncern för glas, porslin och silver. Royal Scandinavia har Royal Copenhagen och Orrefors Kosta Boda AB som bas. Sedan den 1 juni 2005 ingår Orrefors Kosta Boda AB i New Wave Group, ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profil- och konsumentmarknaden.
1Anlagd 1780 av bröderna John (1760-1816) och Georg (1762-1815) Rogers. Efter 1815 drev man tillverkningen under namnet Roger & Son tills fabriken lades ner 1836.
1Anlagd av Samuel Kempe från Meissen, han efterträddes av David Pennewitz som tycks ha drivit den fram till nedläggningen ca 1730.
1Anlagd på 1870-talet i trakten av Meissen. En del av fabrikens elaborerade vaser märkta Dresden.
1Anlagt av greve Erik Ruuth. Tillverkade bruna, saltglaserade krus, huvudsakligen använde man den s.k. fäladsleran från Höganäs.
1Anlitad av bl.a. Kockums Emaljverk (KER).
1Anlitad som arkeolog på Kulturen.
1Anna, född i Västra Skrukeby socken i Östergötland, var dotter till Johan Magnus Edvard Fornell (1840-1895) och hans hustru Laurentia Charlotta (1836-1913), född Kinnander. Modern Laurentia Charlotta var dotter till Isak Herman Kinnander och hans hustru Wilhelmina Charlotta Bergenstråle. Syskon; Ebba Wilhelmina (f. 1872), Maria Lovisa Charlotta (f. 1868), Bror Knut (f. 1879), Laura Birgitta (f. 1870) och Edvard Carl Herman (f. 1873). Maken Gustaf Winblad föddes i Fröslunda i Uppsala län, och arbetade som bankdirektör i Landskrona och Lund. 1910 bdde paret i Kv. Norra roten N:o 18 i Landskrona. Paret hade tre barn; Bo Edvard Jean Jacqnes, född 1894, Brita Sofia Charlotta, född 1905 och Sten Gustaf, född 1909. Alla barnen var födda i Västervik, Kalmar län.
1Anna, född Tagger, gifte sig 1922 med konstnären Anders Olsson, (se Olsson Anders dödsbo).
1Anna ägde affären på Bredgatan 34
1Anna Albrecktsson (f. 1865- d. 1892, Torna Hällestad nr 8 - Lund) var den flamskväverska som 1882? 1883? blev kallad till handarbetets vänner i Sthlm för att lära ut flamskvävnadstekniken. Hon hade lärt den av sin mormor i Everlöv Elna Persdotter (f. 1793-1883). Anna fick pris i flamskvävning på en hantverksutställning i Lund 1880. Gift 1887 (?) med målarmästare Pehr Wickander (se arkiv CXXVIII:24 Diplom 1875). Fick 3 barn, Erik (1888), Nils (1890), Hans (1892). PW gifte om sig -93 m. Annas yngre syster Kerstin (1869-1934) och fick med henne 6 barn, bl a givaren, Anna Larsson född Wickander. Se även KM 70928.2, två mindre vävnader av skånsk typ g.av Yngve Wickander, Malmö, sonson till Anna (son till Nils Wickander 1831-1899).
1Anna Anders Jöns, född 1816 i Bjeresjö, död (troligen) 1898.
1Anna Christina Malmros, är syster till bryggaren och traktören Jakob Malmros, född, 1789, död, 1872, Lund.
1Anna-Karin och Kjell Wadenbäck Vikhög Pl 467 Löddeköpinge, var innehavare av butiken.
1Anna Katarina, även kallad Karin, var dotter till Hjalmar Ling och hans hustru Josefina. Hon hade en syster som hette Eva Henrika (1869-1932).
1Anna Lenah Elgström var skribent, författare, kulturpersonlighet och feminist. Anna Lenah Elgström föddes 1884 i Helsingborg, dotter till Nils-olof Elgström (1852 - 1924) och hans hustru Maria Strömberg (1850 - 1925). Från början hade hon tänkt sig en konstnärlig bana, och hon utbildade sig därför till bildkonstnär i Stockholm vid Tekniska skolan, Högre konstindustriella skolan och Althins ateljé. År 1908 reste hon till Paris tillsammans med sin bror, konstnären Ossian Elgström, för att studera konst. Där var hon bland annat verksam som glas- och mosaikmålare. I Paris började hon skicka resebrev till olika svenska tidningar. Detta blev inledningen till en livslång och mycket omfattande publicistisk verksamhet, både som författare och journalist. Hon gifte sig med teatermannen Gustaf Collijn 1912 och paret fick två år senare dottern Ragnhild.
1Anna Magdalen (Aenne) Burda, född Lemminger (1909-07-28-2005-11-03), startade tidningen 1949. 1994 uppgick man i koncernen Hubert-Burda-Medien då sonen Hubert Burda övertog ledningen efter Aenne Burda som dittills lett den från starten. Utgavs redan i mitten på 1980-talet på ryska i Sovjet och torde därmed vara den första västliga tidning som fanns att köpa på öppna marknaden där.
1Anna Maria var dotter till Lorentz Axel Gottfrid Sjörén och hans hustru Ida Mathea Brunskog. Hennes syster Frida Katharina (1874-1920) var gift med Fritiof Karlström som Anna Maria 1922 ingick äktenskap med.
1Anna Mathilda Ulrika (Mattis), född 1879-03-22 i Föllinge socken, Jämtlands län. Mogenhetsexamen 1898-05-00. Student i Uppsala universitetet s. å. Med. filosofie examen 1899-09-16. Med. kandidat examen 1903-11-30 ibm. Med. licentiat examen i Lund 1910. Skolläkare vid Lunds småskolelärarinneseminarium och vid Lunds fullständiga läroverk för flickor. Medlem i Lunds stads barnavårdsnämnd. Praktiserande läkare i Lund. Gift 1906-07-07 i Stockholm med professorn , med. doktorn Per Gustaf Einar Sjövall, född 1879-06-07 i Lund.
1Anna Modeller startades 1958 av Titti Wrange i Torshälla och etablerade sig i Åhus 1960. Allt började på BB 1959. Titti Wrange väntade sonen Jens och tog med raggsocksgarn och virknål för att ha något att göra. Det blev en hel kofta, gråmelerad och kantad i svart, som en kavaj. Det var den hon hade på sig när hon hälsade på en annan framstående modedesigner, Katja of Sweden. Hemma hos Katja träffade hon folk från Olssons modehus i Malmö som genast blev begeistrade. De började sälja den och Annamodeller fick sin första succé. Året efter, 1960, flyttade Titti och Bobbo Wrange till den stora gula villan i Åhus för att ha närmare både till samarbetspartnern och vännen Katja of Sweden och till havet. Annamodeller blev ett av Sveriges mest framgångsrika modeföretag med visningar i New York, Paris och London. De byggde en fabrik som stod klar i början av 1970 och som mest arbetade ett 70-tal kvinnor där. USA:s vurm för randigt och fräscht höll i sig hela 70-talet, men sedan kom lågkonjunkturen och de började backa upp sina egna kläddesigners. Samtidigt fick textilindustrin i Sverige allt svårare att klara konkurrensen från låglöneländer. Annamodeller producerade sina kläder i Sverige tills den sista textilfabriken lade ner. På 80-talet flyttade de produktionen först till Finland och sedan till Portugal där kläderna fortfarande produceras.
1Anna Nybloms mormors mors moster.
1Anna växte upp i Östersund och skaffade sig efter grundskolan utbildning i vävning vid Johanna Brunssons vävskola i Stockholm. Hon utbildade sig även till arbetsterapeut och arbetade som sådan under drygt 10 år. Det mesta av tiden i Lund. Här träffade hon maken Ulf Cervin, senare professor i civilrätt. Paret blev boende i Lund. I början på 1970-talet köpte de en kaptensgård vid hamnen i Arild och brukade denna som sommarbostad. Vid makens bortgång 1992 flyttade Anna dit permanent. Anna etablerade sig tidigt som textilkonstnärinna. Förutom textila bilder vävde hon också mattor, sydde lapptäcken och stickade. På 1980-talet öppnade hon en garnbutik på Bredgatan i Lund och på stranden i Arild höll hon växtfärgningskurser.
1Anna Wieben, f. Persson, Lund 1898, var gift med danske konstnären Anton Wieben och bosatt utanför Hilleröd. Anställd på Det Konglige porcelinsfabrik, Köpenhamn 1916-23 och 1925-45 arbetade även för Selskabet till Haandarbejdets Fremme.
1Anne Bjørnsdotter Skalder til Osby var gift två gånger. I första giftet, med Søren Truidsen Saxstrup (1505-1523), bodde hon på Ousbygaard, paret fick sonen Søren Saxtrup. I andra giftet, med Peder Størle fick hon en dotter som döptes till Anne. Peder Størle, som tidigare hade varit gift med Helle Teusdatter Brostrup, hade dottern Merete med in i äktenskapet med Anne Skalder. Merete (död 1584) var gift med Mads Steensen (Laxmand). Anne var gift med Erik Basse, deras familjegrav finns i Vetterslev kirke på Sjælland. Anne Skalder ägde 1558 en gård i Malmö, var 1565 medlem av Præstegildet i Lund och fick den 1 november 1568 ärva sin bror Holger Skalder.
1Anne Bruse, egentligen A K E Brusewitz, född 1934 dotter till överste Bengt Brusewitz och hans hustru Ingeborg, född Hansson. Efter avslutad flickskola studerade Anne vid Märthaskolan och Tillskärarakademin i Köpenhamn. 1957—61 var hon frilansande direktris för Bonita-modeller och hade egen ateljé i Stockholm.1961 flyttade hon till New York och var under ett år verksam vid FN. I början av 1960-talet var bikinin fortfarande ett högst omoraliskt plagg i USA, förbjuden att bära på Kaliforniens allmänna badstränder. Tillsammans med väninnan Agneta Nilsson började Anne dock sälja bikinis. Vid Los Angeles många privata pooler gjorde de stor succé och beställningarna strömmade in. Anne och kompisen Agneta sydde bikinis nätterna igenom och deras affärsframgångar blev omskrivna både i Sverige och i USA. Därefter återvände hon till Stockholm och började en egen tillverkning av bad- och fritidsmode . Hon skapade också flera kollektioner till konfektionsföretaget Invector i Borås. 1966-67 var hon konsult för Tweka badmode i Holland och varuhuskedjan Marks&Spencer i England. 1989 etablerade hon ny verksamhet i Stockholm och fortsatte som tidigare sin produktion av Anne Bruse-kläder fram till 1999. Gift 1956 disponent Nils-Gustav Engberg.
1Anne-Marie född Årman 1919, dotter till direktör J. Årman och Julia Södergren. Gift med Carl-Fredrik Aleman 1945. Barn: Eva född -45, Anne-Christine född -47, Lena född -56 och Sten född -58.
1Annie Bergman, född i Belgien och utbildad i Sverige på Konsthögskolan 1908-1912.
1Annie Radbys farmor
1Annika Blom växte upp i Dalarna, men är sedan 1971 bofast i Skåne. Hon har arbetat med både textilkonst och måleri. Tillsammans med livskamraten Jan Danielsson (1938-2003), känd genom sin medverkan som programledare i TV-programmet "Mitt i naturen", har hon också gett ut böcker. Annika Bloms konst, med motiv inspirerade av fred, progressiv musik och naturromantik, intresserade Katja Geiger. Annika, som bodde i ett kollektiv i Segesholm på den skånska Östkusten, målade en dag en tavla inspirerad av proggmusik och ställde ut den i sin hemby tillsammans med andra verk. Av en händelse bevistade Katja Geiger utställningen och tavlan Glädjens blomster från 1972 blev den första att omarbetas till ett mönster som gick att trycka och använda till klädesplagg. Under samarbetet 1972–1974 gjordes ett tjugotal mönster framställda med linoleumtryck, batik eller akvarell. Annika gjorde även mer småmönstrade och stiliserade mönster.
1Ann-Kristin (Anki) Gunilla Dahlin, född i Malmö, är en svensk museitjänsteman och expert på äldre textilier. Anki är uppvuxen i Arlöv och utbildade sig på Lunds universitet, där hon tog en fil.kand. i konstvetenskap, etnologi och informationsteknik, samt vid Tillskärarakademin i Köpenhamn. Hon har arbetat på som bild- och textillärare, som intendent för textilier vid Kungliga Husgerådskammaren och på Skokloster slott, på Riksantikvarieämbetet, samt som chef för Gotlands museum 2002-07 och Kulturen i Lund 2007-17.
1Anställd 1754 som figur och ornamentsbildhuggare och sen som lärare i modellering vid Tournay i Belgien. Från 1762 till sin död verksam vid Ludwigsburgs porslinsfabrik där han gjorde modeller till olika genrefigurer.
1Anställd 1963 på konfektionsföretaget Wettergrens och blev deras chefsdesigner. Dixi Coat, Dixi Man och BG Matsson demonstrerar han att även ytterplagg går att göra spännande och samtidigt tilltalande för en stor publik. Vinnare av Guldknappen 1982.
1Anställd av Kulturen 2005?
1Anställd av Kulturen som murare.
1Anställdes 1727 på fajansfabriken på Store Kongesgade, Danmark. Var dess konstnärliga ledare fram till 1747 då Christian Gierlöf blev huvuddelägare.
1Anställdes på Kulturen 1902 och var kvar där till sin död 1959, 57 år senare. Började som skulptör vid Kulturens konstslöjdsanstallt.
1Anställd för tapetkonservering 1/4-17/4 1985 på Kulturen.
1Anställd hos Bernadotte & Björn A/S
1Anställd hos Bernadotte&Björn Industridesign A/S.
1Anställd hos Bernadotte & Björn Industridesign A/S.
27Anställd hos Wiwen Nilsson
1Anställd hos Wiwen Nilsson.
1Anställd hos Wiwen Nilsson. Senare innehavare av egna verkstaden Albrektssons guldsmedsaffär.
1Anställd i Ränte och Kapitalförsäkringsanstalten 1927. Vd 1951. Styrelseledamot 1952. Jur.kand. 1929. Fänrik i Hälsinge regementes reserv 19161205 enl Ljungfors. Löjtnant i reserven. Riksdagsstenograf i andra kammaren 1921-51. Ett foto finns i boken 'Affärs och Industriidkare i Stockholm med omnejd' (1938). Finns i Stockholms stadsarkivs referensbibliotek. Gift i Ersta kapell 1920-06-21 med Anna Margit Gustava Lagerheim (1898-01-17-1962-03-26). Deras barn Lennart Romare (1921-08-25-1925) och Bror Bertil Romare (1926-11-18-) Föräldrarna Vikcto Romare och Gerda född Andersson. Syskonen Artur Viktor Romare (1887-03-28-1891-02-11). Märta Augusta Romare (1889-03-08-189101-21). Ivar Harry Romare (1891-12-08-1918-10-08). Erik Albert Romare (1893-06-11-1962-04-06). Görel Viktoria Romare (1895-10-07-).
1Anställd på Biblioteksfilm datafilm ab, Lund.
1Anställd på British Museum 1986-2001.
3Anställd på Holländska Magasinet i Stockholm.
1Anställd på konstslöjdsanstalten 1930-1940.
1Anställd på Kulturen.
1Anställd på Kulturen. Avdelningschef för utställningsavdelningen från 2015.
1Anställd på Kulturen 1959-1986. Gift med lundaprofessorn i litteratur Carl ( Abraham Daniel) Fehrman (1915-02-03-2010-05-24). Deras söner Johan, Daniel och Magnus.
1Anställd på Kulturen 1998.
2Anställd på Kulturen 2003.
1Anställd på Kulturen och bodde enligt uppgift av sonsonen Per Olof i Rustmästarbostaden. På någon födelsedag fick Aron en sång där hans arbete på Kulturen ingick: "säg minns du Karlin hur han gorma och skrek och Tillqvist såg spöken så knden blev blek" (Per Olof mindes bara den här strofen).
1Anställd på Kulturens arkeologiska avdelningen som konservator praktikant 1976.
1Anställd på Kulturen som konservatorbiträde.
1Anställd på Kulturens Servicedel.
1Anställd på Kulturens textilavdelning 1/2-31/10 1954.
1Anställd på Kulturen t.o.m. 2009.
1Anställd på Lunds lasarett 2002 i övrigt inga andra uppgifter funna vid inläggning i databas.
1Anställd på Nordströms handskfabrik
1Anställd på Norrköpings konstmuseum.
1Anställd på S:t Lars.
1Anställd på UB, Lund.
1Anställd som butiksbiträde hos Wiwen Nilsson
4Anställd som extravakt på Kulturen.
1Anställd som fotograf på Kulturen sedan
1Anställd som fotograf vid Nordiska museet i Stockholm.
1Anställd som kanslibiträde på Kulturen.
1Anställd som konservator på Kulturen fram till 1/4 1940.
1Anställd som konservator på Kulturen fram till 2018.
1Anställd som konservator på Kulturen från 1955-1983.
1Anställd som konservator på Kulturen perioden 17/8-16/19 1987.
1Anställd som pressfotograf vid SDS.
1Anställd som programarrangör på Kulturen.
1Anställd som radiovärd vid Danmarks Radio vid 1900-talets mitt. Inga ytterligare uppgifter kända vid registrering i persondatabasen.
1Anställd som silversmed hos Wiwen Nilsson 1942-1975.
1Anställd som snickare på Kulturens utställningsavdelning.
1Anställd som snickare på Kuluturen fram till sin pension.
1Anställd som timmerman på Kulturen.
1Anställd som ung som sömmerska på Rosenvalls slott hos grevinna Rantzow.
1Anställd som vikarierande receptionist på Kulturen.
1Anställd vid Allevads mejeri sedan 1915. Hon kom från Baldringe. Hade sin bostad i mejeriet, på vinden, i en liten lägenhet. När mejeriet i Allevad lades ner flyttade hon till Tomelilla.
1Anställd vid arkeologiska avdelningen 1973. Använder sign. MC.
1Anställd vid Arlövs sockerbruk.
1Anställd vid de Lundaarkeologiska undersökningarna på Kulturen 1973. Använder signatur NON.
1Anställd vid Fammarps. Gift med Anna Andersson, född Zalinska.
1Anställd vid gatukontoret, Lund
1Anställd vid Konstslöjdanstalten fram till 1924.
1Anställd vid Kulturen. Gift med fil kand Nils Sörensson, född 1923. Dottern Karin född 1957. Modern fru Sigrid Jönsson, född 1884. Mostern hette Hulda Nilsson, född 1889 i Åkarp och död 1975 i Genarp.
1Anställd vid Kulturen 2000.
1Anställd vid Kulturen från 1990.
6Anställd vid Kulturen i Lund.
1Anställd vid Kulturens arkeologiska avdelning 1977.
1Anställd vid Kulturens avdelning för Byggnadsminnes vår - Stadsarkeologi och Arkeologisk konservering under 1980-talet.
1Anställd vid Kulturens fotoavdelning 1976 och 1977.
1Anställd vid Kulturens kulturhistoriska enhet 1/2 1988-31/3 1996.
1Anställd vid Kulturens programavdelning. Sekreterare i Britt G Hallqvist-sällskapet.
1Anställd vid Kulturens textila konserveringsanstalt.
1Anställd vid Kulturens undervisningsavdelning. Inga övriga uppgifter funna vid inläggning i databas.
1Anställd vid Kulturen t.o.m. 1965.
1Anställd vid landsarkivet, Lund 1956-1990.
1Anställd vid Lunds Universitets bibliotek.
1Anställd vid Orrefors glasbruk 1916-1945.
1Anställd vid Skånska makadamfabriken.
1Anställ på Kulturens Byggnads- och Underhållsdel.
1Anställt på Kulturen på avdelningen för byggnadsvård, stadsarkeologi och arkeologisk konservring, från 1985-09-01. Inga ytterligare uppgifgter kända vid registrering i databasen.
1Anställt vid Kulturen som arkeolog 1979.
1Anstalten togs i bruk 1914 och ersatte då det centralfängelse som var beläget på Malmöhus slott. Det är ett av de sista fängelserna av många som byggdes i Sverige mellan 1850 och 1915. Fram till 1994 inrymde byggnaden också Malmö häkte (med kvinnoavdelning fram till 1984). Fångvårdsanstalten ligger i Kirseberg, även kallat "Backarna" som är en av Malmös äldsta arbetarförstäder. Området ligger i Malmös nordöstra del. De centrala delarna i Kirseberg befolkades snabbt under 1900-talets början då Malmö började expandera i snabb takt.
1Anstält som arkeolog vid Kulturen 1979.
1Antagligen ändrade Filip Olsson sitt namn till Mike Joslin för att passa mer in i USA.
1Antagligen är Pedro Esteva och A P Esteva, samma vapenfabrik.
1Antagligen född i Skåne, läroår i Kristianstad. 1744 gesäll hos stockholmsjuveleraren Frantz Berg.
1Antälld hos Bernadotte & Björn Industridesign A/S i Danmark.
2Antälld på rustmästare Wilhelm Jönsson avdelning på Kulturen.
1Anteckning i huvudliggartext: 1902-06.
1Antikhuset Varia innehavare fru Harriet Landmér, Växjö.
1Antikvarie på Kulturen, Lund. Modern Emmy Löwegren.
1Antikvarie på Kulturen. Förekommer med båda stavningarna på förnamnet.
1Antikvarie på Kulturmagasinet i Helsingborg.
1antikvitetshandlare Max Molvidson
1Antik West, Göteborg
1Antiquiter Werchlanben-gasse 12 Luzern Schweiz.
1Antonio Franconi var en italiensk ryttare. Han började som jonglör och vandrande läkare, och arrangerade även tjurfäktning i Lyon och Bordeaux i Frankrike. Cirque Olympique i Paris , även känd som Cirque Franconi , var en ryttarteater grundad 1782 av Philip Astley, den engelska uppfinnaren av den moderna cirkusringen. Cirkusen var ursprungligen känd som Cirque d'Astley eller Cirque Anglais . Under den franska revolutionen 1793 hyrde Astley ut sin parisiska cirkus till Antonio Franconi. På grund av Astleys teater var så liten flyttade Franconi cirkusen till det tidigare Capucines-klostret, där han byggde stall och en ny teater. 1807 avstod Franconi sitt företag till sina två söner, Laurent och Henri, som döpte om det till Cirque Olympique. Byggandet av rue Napoléon samma år innebar att Cirkusen måste flytta igen, denna gång till en ny teater mellan rue du Mont-Thabor och rue Saint-Honoré. Här öppnade Cirqui Olympique den 28 december 1807. Bröderna Franconi tvingades dock stänga teatern den 27 maj 1816 på grund av att Paris växte och det planerade byggnader på denna plats. De två bröderna bestämde sig för att återvända till Astleys gamla teater på Rue du Faubourg du Temple. Här genomförde de omfattande tillägg och ändringar av teatern och dess plats och döpte den till Cirque Olympique. Dn nya teatern invigdes den 8 februari 1817. Natten den 15 mars 1826, efter en föreställning av "melodrama L'incendie de Salins", ett stor skådespel som återskapade den dramatiska elden i Salins-les-Bains den 27 juli 1825, utlöste de pyrotekniska effekterna en äkta eld som brände ner hela teatern. Efter branden flyttade bröderna Franconi igen, den här gången till Boulevard du Temple. Den nya teatern, byggd efter designen av den franska arkitekten Alexandre Bourla, invigdes den 21 mars 1827. Den ombyggdes 1847 av arkitekten Louis Théodore Charpentier för användning av Opéra-Nationa som ockuperade den från 18 Juni 1844 till 1847. Härefter var byggnaden känd som Théâtre National fram till 4 juli 1853, då det blev Théâtre du Cirque Impérial. Teatern revs 1862 för ett stadsförnyelseprojekt, och regissören vid den tiden, Hippolyte Hostein, flyttade cirkusen till Théâtre du Châtelet.
1Anton R. T., Dr. Nilsson M. E., Lund
1Antwerpen
1Antwerpens genom tiderna mest berömda cembalobyggarfamilj, Ruckersfamiljen. De tre främsta medlemmarna var Hans Ruckers (1550- ca 1620) och hans båda söner Johannes (1578-1642) även kallad Hans II och Andreas (1579-1645).
1Använde Anders istället för Andreas som sitt konstnärsnamn.
1Apollon var, näst Zeus, den främste av gudarna i den grekiska mytologin. Romarna kallade honom Apollo. Enligt myten föddes han på ön Delos som son till Zeus och Leto och tvillingbror till Artemis, den vilda naturens och jaktens gudinna. Från Delos kom han till Delfi, där han dödade ormen Python. Delos och Delfi blev Apollonkultens huvudorter. Religionshistoriskt sett tycks kulten ha kommit sent till Grekland, troligen österifrån. Den införlivade många äldre kulter med sig, och Apollon hade följaktligen många olika funktioner och personligheter. Redan hos Homeros är han dubbeltydig. Han är solgud och ljusbringare och anses beskydda sjöfart, växtlighet och boskap, men han är också en hämndens, dödens och pestens gud. När han ingriper i människornas strider � oftast tillsammans med Artemis � sprider de två förintelse med sina ofelbart träffande pilar. Apollon anropades som ungdomens och de idrottsliga lekarnas beskyddare och som avvärjare av det onda. Läkedomsguden Asklepios var hans son. Sin största betydelse hade han emellertid som siarkonstens gud. Han hade många orakel, främst det i Delfi, och då han inspirerade dem förkunnade de framtiden och Zeus vilja i dunkelt språk. Med den delfiska kulten förbinds Apollons ställning som renings- och försoningsgud, Foibos Apollon (latin Phoebus). Som en sådan ljusgestalt, med moraliska krav på besinning och måttfullhet, hade Apollon en central plats i den grekiska kulturen (jämför apollinisk). Han beskyddade också vetenskapen, musiken, diktningen och konsten och anförde som Apollon Musage_tes de nio muserna på berget Parnassos. Apollons attribut är lyran (kitharan) och bågen. Lagern är hans heliga träd, en symbol för kunskapen som vi fortfarande känner från de nypromoverade doktorernas lagerkransar (jämför Daphne). I antikens konst är Apollon vanligen en ung, skägglös gud, antingen naken eller klädd i kitharaspelarens fotsida dräkt. Han bär inte alltid sina attribut. Det finns många kända framställningar av honom. Berömda är den allvarlige Apollon i Olympia och den elegante Apollo di Belvedere i Vatikanmuseet. Märklig är den arkaiskt leende Apollon från Veji, en etruskisk terrakottastaty från 500-talet f.Kr.
1Aposteln Jakob, Alfeus son (Jakob, Alfaios son), var en av Jesu tolv apostlar. Hans helgondag firas den 3 maj i Romersk-katolska kyrkan, 1 maj i anglikanska kyrkan och 9 oktober i ortodoxa kyrkan.
1Aposteln Jakob (Jakob, Sebedaios son), död 44 e.Kr., en av Jesu tolv apostlar, bror till Johannes Evangelisten. Han kallades också Jakob d.ä. för att skilja honom från Jakob d.y., dvs Jakob, Alfeus son. På spanska kallas han Santiago. Jakob avrättades under Herodes Agrippa I (Apostlagärningarna 12:2) och var den förste av apostlarna att lida martyrdöden. Enligt en medeltida tradition skall Jakobs kropp mirakulöst ha blivit förd till Santiago de Compostela i Spanien. Jakob är Spaniens skyddshelgon. Hans bild användes som en enande symbol vid reconquista, den period när olika kristna kungar erövrade den iberiska halvön från kalifatet under medeltiden. Han vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan med helgondag 25 juli. Han räknas också som pilgrimernas skyddshelgon. Särskild uppmärksamhet och dyrkan ägnas Jakob i Santiago de Compostela, dit flera miljoner pilgrimer varje år vandrar via Jakobsleden.
1Aposteln Johannes (även Johannes Evangelisten), var en av Jesu tolv apostlar, från Judeen (den ende av apostlarna som enligt traditionen inte led martyrdöden). Johannes vördas som helgon inom bland annat Romersk-katolska kyrkan. Hans minnesdag firas den 27 december.
1Aposteln Tomas (arameiska Toma, ¿tvilling¿; i Johannesevangeliet 11:16 översattes också namnet med det grekiska Didymos, som ävenledes betyder ¿tvilling¿), en av Jesu tolv apostlar. Om hans härkomst, familjeförhållanden och samhällsställning finns inga uppgifter, och den evangeliska berättelsen talar för övrigt ej heller mycket om honom. Dock förekommer i Johannesevangeliet några spridda drag av honom, genom vilka man får en föreställning om hans person.
1Apostel och evangelist
1Apoteket Fläkta Örn i Malmö och dess innehavare mellan åren 1731 - 1820. Thomas Arendt, Fläkta Örns grundare. Hösten 1711 fick Thomas Arendts liv en annan ny inriktning. Efter sexton verksamma år i olika tjänster började han se sig om efter ett eget apotek. Han visste att det skulle bli svårt så han beslöt att tills vidare pröva sin lycka på annat håll. Det gjorde han verkligen genom att år 1711 gifta sig med Catharina Elsabe Muus. Med detta tog han ett raskt steg från gesällkammaren i in stadens dominerande köpmannaskikt. Blivande svärfar blev tidigare ägare till en gård på Stortorgets södra sida. Han bedrev bl.a. apoteksmaterial här. Thomas tanke var att så småningom ta över svärfaders rörelse och avvakta att vid rätt tillfälle kunna visa upp och inrätta ett komplett apotek. Malmö hade vid detta tillfälle bara ett apotek varför det inte fanns någon direkt anledning att ge detta ett särskilt namn. Men sedan Thomas inrättat sitt Apotek var man tvungen att på sikt benämna Apoteken vid namn för att undgå förväxlingar. Man använde sig av välkända djursymboler för att på så vis informera allmänheten om var Apoteket var beläget. Namnet och symbolen Fläkta Örn omtalades först år 1782. På en lavering av Malmö Stora Torg [Stortorget] av Matthias Flensburg kan man se vid höger i bild andra huset över entrén en fågel med utsträckta vingar. Vi får anta att detta är tecknet för Fläkta Örn. År 1741 gick Thomas bort och rörelsen drevs av hustru och sonen Fredrik och en gesäll. Fredrik övertog sedermera hela rörelsen. Under resan gång blir det nya ägare till detta Apotek. Dock hårdnade konkurrensen och just detta väckte farhågor år 1822 då Barkman öppnade ett Apotek [ återuppståndna Lejonet] och just nya ägare till Fläkta Örn J. Magnus Kjellström. Apotekare Barkman slogs sin nämligen ner snett emot sin konkurrent Isak Slaktaregatan - Stortorget [ nuv. Stortorget 15 ]. Båda överlevde dock och inget behövde se sin undergång i vitögat. I många decennier var Fläkta Örn det mest dominerande, framför allt inom medicinalväxtodling en tradition från 1700-talet. (http://sgronberg.tripod.com/flakta_orn.htm)
1Arbetade först i Bengta Eskilssons ateljé, därefter i 26 år på Malmöhus Läns Hemslöjd. Moster till fru Eva Sjögren, Lund.
1Arbetade hos Fredrik Sjöstedt i Fränninge nr 9 1863-1871 och hos Carl Gustaf Andersson på Sjöbo nr 9 1895-1896.
1Arbetade hos Rosenberg i Stockholm. Egen verkstad 1735.
1Arbetade hos Ystad-keramik
1Arbetade inom International Modern Style, den internationella modernismen. På 1950-talet formgav han en del utomordentliga bestick och möbler, bland annat Myran 1952 i formpressat, laminerat trä på underrede av tunna stålben eller laminat, Svanen 1958 av laminerat trä och Ägget 1957 av stoppad, formpressad plast på ett vridbart underrede av förkromat stål. Han formgav också abstrakt mönstrade mattor och blommönstrade textilier.
1Arbetade i Stockholm några år efter sin utbildning. Fick på 1920-talet arbete som hushållerska hos David Tyler, 1900-1986, folkskollärare i Åby, Norrköping, vilken hon senare gifte sig med. Svärdottern Karin Tyler, Runslingan 8A, Lund.
1Arbetade i Stockholm som Sofiasyster från 1939, ej angivet hur länge.
3Arbetade med arkeologiskt fältarbeteför Kulturen under 1983. Inga övriga uppgifter funna vid inläggning i databas.
1Arbetade med iriserat glas influerat av glaskonstnären Louis C Tiffany i USA.
1Arbetade med silversmeden Wiwen Nilsson
1Arbetade på Arbetsstugan för Gossar i Lund där en av föreståndarna var Amalia Carolina Schwieler. Föräldrarna Elin Jacobina Andersdotter (vilken förekommer som Elin Andersson på vissa katalogkort), gift med kusken Jöns Ohlsson, Lund, båda anställda hos biskop Thomander. Se även Ohlsson Elsa dödsbo. Fastern Hanna Ohlsson, lärarinna, Fränninge.
1Arbetade på Dresdens konstakademi
1Arbetade på Kulturen som textilkonservator från 1967.
1Arbetade på Lunds lassarett
1Arbetade på Motorimporten (senare Hedbergs bil) på Bredagatan i Lund.
1Arbetade på Sankt Lars sjukhus i Lund. Svärfar till Zofia Landqvist, Lund.
1Arbetade på Sockerfabriken i Staffanstorp.
1Arbetade på Stockamöllan AB under sina yrkesverksamma år. Företaget hade olika verksamheter bl a ett sågverk som tillverkade möbler, verksamt fram till 1970-talet, men man bedrev även metallbearbetning och tillverkar ännu idag truckar.
1Arbetade som bokhållare för A M Wickman och bodde på Wickmanska gården 1890.
1Arbetade som hushållerska åt Carl August Ljunggren, Torsten Ljunggrens far. Övriga upplysningar saknas vid registrering i databasen.
1Arbetade som kontorsantälld på faderns firma, Automekano Höganäs HB, sedermera övertog brodwern Bo firman.
1Arbetade som lärling hos stockholmsmästaren Johan Frantz Meidinger, flyttade senare till Åbo och inrättade där en verkstad.
1Arbetade som piga hos Karl Sjunnesson i bosgården.
1Arbetade som tecknare och grafisk formgivare hos Åkerlund & Rausing ca 1955-1960 och på PLM från 1960 fram till sin pensionering 1999. Rune Ohlin har under åren samlat exempel från sin verksamhet på PLM i form av original, provtryck, förlagor, oanvända förpackningar mm. Han har även samlat exempel på kollegors formgivning. Rune Ohlin fick bland annat utbildning på ÅR:s atelje där han började på 1950-talet. På ÅR:s atelje fanns den första reklamtecknarutbildningen i Sverige på 1940-talet. Som mest hade ateljén 35 tecknare anställda. Det var på 1960-talet. När PLM var som störst fanns nio tecknare anställda på ateljén. De sista åtta åren har formgivningen skett i datorer. Denna typ av grafisk design på förpackningar har under 1900-talets slut alltmer tagits över av annonsbyråer som står för hela marknadsföringen av en produkt. Även PLM har nu lagt ner sin ateljé. Rune Ohlin har även arbetat och ställt ut som konstnär, se uppgiftsboken. Med grafisk design finns han representerad på bl a Nordiska museet och Nationalmuseum.
1Arbetade som teckningslärarinna men var också akvarellist och skrev och tecknade barnböcker, bl.a. medverkade hon som . Brodern Robert, som ärvde sin syster när hon gick bort, blev känd som den mördade i "Kakelugnsmordet" 1962 i Stockholm..
1Arbetade som telefonist innan pensionen. Flyttade före 2013 in på äldreboendet Sjöbacken i Nässjö.
1Arbetade som timanställd fotograf för Kulturen i museets ateljé i Lindforska huset
1Arbetade som väverska åt Kulturen under 30 år. Gift 1878 med skräddaren Hans Jönsson (1855- ). Mor till förlagsdirektör Johan Hansson, född 1879, och hans två syskon Jacob Gustaf född 1884 och Anna född 1888.
1Arbetade under många år som överläkare på hjärtavdelningen (60F) vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
1Arbetade under många år som vaktmästare på Kulturen.
1Arbetade under Nils Peter Ekeroth och flyttade med honom 1869 till Vedby. Återkom troligen år 1871 till Kvidinge som mästare. Hade flera anställda. 1895 eldhärjades krukmakeriet, återuppbyggdes och drevs till 1903.
1Arbetade vid Automekano Höganäs KB under 1960-talet, inga övriga uppgifter funna vid inläggning i databas.
1Arbetade vid Högre flickskolan i Helsingborg. Kallades av familjen också faster Sasse. Hade ett sommarhus i Magnarp.
1Arbetade vid Lunds drätselkammare 1924
1Arbetade vid Meissen som ansvarig för förarbetet med porslinet [repaireur], därefter möjligen vid Höchst och 1758-1764 vid Frankenthal som modellör. Han återvände till Meissen och blev chef för arkanisterna där. Av de många statyetter som attribuerats honom kan ingen med visshet beläggas.
1Arbetade vid Sofia folkskola, Stockholm. Systern fru Thyra Lindström. Systerdottern Märta, antikvarie på Kulturen.
1Arbetade vid Stadsarkeologiska avdelningen 1983. Inga ytterligare uppgifter kända.
1Arbetar på Hälsinglands museum
1Arbetar på Torekällbergets museum, Södertälje.
1Arbetar tillsammans med hustrun Ulla Kraitz.
1Arbetat för Kulturen
1Arbetat på Kulturen.
1Arbetat tillsammans med GA Bergcre
1Arbetat tillsammans med Nils Andersson, Herrestad (Hemestad?)
1Arbetsledare Regis, Lund.
1Arild
1Arkeolog på Kulturen t.o.m 2014, hittar inga andra uppgiofter om när han började här eller så. Bosatt i Lund. /Stefan
1Arkitekt, född i Visby och död 1956-01-28 i Lund. Ritade Kulturens mur mot Adelgatan med Visby ringmur som förebild. Muren var från början, 1929-1975, försedd med ert hängtorn.
1Arkitekt, formgivare, grafiker m.m. En av sekelskiftet och det tidiga 1900-talets ledande svenska arkitekter och nyttokonstnärer med stor betydelse för jugendstilens nationella utformning. Hans möbler är vanligen förgyllda eller i mörk mahogny och präglas med sina släta ytor och mjuka konturer av en sober elegans, ofta med pastischerande drag av rokoko och empir. Större möbler som skåp samt spegelramar o dyl, kan vara rikt ornamenterade med reliefskärningar av festonger, blommor, tallkvistar, kottar mm i sammanhängande ytmönster. Har även komponerat textilier, ritat monumentala keramikvaser för Gustavsberg, kakelugnar för Rörstrand, silver för Hallbergs samt konstglas i överfångs- samt andra tekniker för Reijmyre.
1Arkitekt, men arbetade en tid vid Kosta.
1Arkitekt av spanska familjen, chef för utgrävningarna av Herculaneum och Pompeji och upptäckare 1764 i Isis templet, är känd för sina kriterier vid restaurering av gamla byggnader. Han samarbetar med volymen av The Antiquities of Herculaneum ... Många av hans ritningar som skulle användas för en tome av samma arbete tillägnad Isis templet bevaras i teckningsarkivet av den arkeologiska superintendensen i Pompeji, nära Napolis Superintendens. källa: Pompeii. Målningar och mosaik. Dokumentationen i arbetet av designers och målare från artonhundra och nittonde århundraden, Rom 1995; L. Garcia och Garcia, Nova Bibliotheca Pompeiana, Rom 1998.
1Arkitekt och kommunaltjänsteman, främst verksam i Lund. Persson fick 1905 anställning som biträde hos Lunds dåvarande stadsarkitekt August Jakobsson. Ursprungligen biträdde han endast Jakobsson med dennes privata projekt, men från 1910 också med de kommunala. 1918 anställdes han formellt av staden som byggnadskontrollant och mätingenjör vid stadsbyggnadskontoret. Parallellt utövade han dock även en omfattande privat arkitektverksamhet, och sett i rent antal ny- och ombyggnader är han en av staden Lunds mest produktiva arkitekter någonsin. Hans omfattande privata bisysslor resulterade i att stadsfullmäktige 1932 försökte förbjuda honom att verka som privatarkitekt. Persson överklagande dock, bland annat hänvisande till att han hade elva barn att försörja, och fick stadsfullmäktiges beslut upphävt av Kungl. Maj:t. I registret till Lunds bevaringsprogram förtecknas Persson som hel- eller delupphovsman till runt 160 olika byggnader uppförda eller ombyggda mellan 1918 och 1955, och listan skulle troligen kunna göras längre. Mest produktiv var han under 1920-talet, och hans byggnader från denna tid är i stor utsträckning utformade i tjugotalsklassicistisk stil. Han har dock även byggt i funkisstil (se bild). Huvudsakligen utgörs hans produktion av bostäder – såväl villor som hyreshus och bostadsrättsföreningar – i områdena utanför den gamla stadsvallen. Så till exempel har han ritat runt 2/3-delar av 1920-talsvillorna längs Siriusgatan i Planetstaden. Bland hans ombyggnader av äldre hus märks ett antal byggnader längs Östra Mårtensgatan (bland annat det så kallade "Sesamhuset"). Persson var känd under smeknamnet "Millimetern", detta delvis på grund av sin längd, men troligen främst för sin noggrannhet vid upprättande av byggnadsritningar. (wikipedia 2020)
1Arkitekturmuseet bildades 1962 på initiativ av Sveriges Arkitekters Riksförbund som en privat stiftelse. Det förstatligades 1978 och öppnade 1966 i lokaler i tidigare Sjökarteverkets byggnad på Skeppsholmen i Stockholm. Det invigdes i sina nuvarande lokaler i februari 1998. Det ligger i två byggnader som är sammanbyggda med Moderna museet. Museet, som arbetar med byggnadskonst, samhällsplanering och formgivning, är en statlig förvaltningsmyndighet och sorterar under Kulturdepartementet.
1Arkivarie på Landsmålsarkivet i Lund.
1Arkivarie på Skissernas museum i Lund. Fotograf och grafisk formgivare. Samlar industridesign privat.
1Arne Kjell och Maj-Britt Kjell,
1Arne Lamberth född 13 oktober 1926 i Mjölby i Östergötland, död 21 november 1977 i Hjärnarp i Skåne, var en svensk trumpetare och orkesterledare
1Arrendator Annelöf 11.
1Arrendatorsonen från Lilla Isie i Malmöhus län fick ta över ansvaret för gården som 14-åring, när fadern begick självmord sedan han fått besked om dödlig cancersjukdom. Han kunde efter sitt giftemål 12 år senare köpa den närbelägna gården Bramstorp. Där bodde man ett tiotal år, innan han och familjen återflyttade till den större arrendegården, men namnet Bramstorp följde honom hela livet. Erik blev liberal ledamot av landstinget 1912 och riksdagsman för dem 1918. När bondeförbundet växte sig allt starkare i Skåne gick han, likt många andra bönder, över från liberalerna till bondeförbundet. Han var aktiv i uppbyggnaden av lantbrukskooperationen och fick snart en ledande position på riksnivå. Genom sin verksamhet i utredningsarbetet bakom 1931 års prisreglering, i riksdagens jordbruksutskott och genom sin ledande ställning i jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse blev han snabbt sitt partis ledande jordbruksexpert och var dess främste tillskyndare av krisuppgörelsen - "kohandeln" - med socialdemokraterna 1933. Bondeförbundets partiledare Olof Olsson i Kullenbergstorp var motståndare till uppgörelsen, vilket förstärkte motsättningen mellan de båda. År 1934 övertog Bramstorp med knappa majoriteter först ordförandeskapet i riksdagsgruppen och sedan i partiet. Samarbetet med socialdemokraterna väckte motstånd, och Bramstorp fick kämpa mot en intern partiopposition under hela sin tid som partiledare. I juni 1936 medverkade han, förmodligen mot sin vilja, till att fälla den socialdemokratiska regeringen. Statsminister Hansson drev taktikspel som syftade till att socialdemokratin skulle gå till höstens val i opposition. Så som stödparti till socialdemokraterna gick budet till Bramstorp. Han ledde en bondeförbundsregering med fackmannainslag, där han även var jordbruksminister. Efter valet ingick bondeförbundet i koalition med socialdemokraterna där Bramstorp fortsatte som jordbruksminister, vilket han också gjorde i samlingsregeringen. Under krigsåren hade han en svår ställning, då bönderna krävde högre priser på sina produkter och häftigt motsatte sig all tvångslagstiftning för livsmedelsproduktionen. I utrikespolitiska frågor gick Bramstorp på statsministerns linje. Under de sista åren blev Bramstorps ställning starkare och han valdes 1946 till ordförande i Sveriges lantbruksförbund och innehade därmed ledningen av både den politiska och den facklig-ekonomiska grenen av bonderörelsen. Under valrörelsen 1948 drabbades han av hjärnblödning, från vilken han aldrig blev återställd, och ledningen av partiet övergick till Gunnar Hedlund. Vid sin avgång var Bramstorp allmänt aktad, även utanför sitt parti. Han framstår som en framgångsrik samförstånds- och resultatpolitiker. Familj: Född 19 augusti 1883 i Öja, Skåne, som son till förvaltaren Jacob och Ingrid. Gift 1908 med Sigrid (f Nilsson). Fyra barn. Död 19 februari 1954 i Lilla Isie.
2Arrenderade verkstaden fram till 1919 då han köpte den. Gick i lära hos Fredrik Lindkvist, Sönnarslöv nr 3. Verkstaden drevs tillsammans med hustrun Ellen, utan lärlingar och gesäller.
1Artecnica is a Los Angeles based design company that collaborates with the most established and emerging international designers to create inspiring decorative objects for the living environment.
1Arthur Hunt Crapsey, Jr (1919-1998) was an influential camera designer working for Eastman Kodak, who had a hand in a great many designs. After graduating in Ceramic Design, he served as a pilot in the US Army Air Corps during World War II. Invalided out after losing his right leg, he became one of Kodak's first industrial designers in 1945. Between 1948 and 1958 Crapsey was credited with patents for a large number of cameras
1Arthur Natanael Thomson, född den 6 november 1891 i Mönsterås, död 1977, var en svensk statsvetare, ämbetsman och politiker. Thomson avlade såväl filosofie kandidat- som filosofie licentiatexamen 1915. Efter en längre period som lärare vid Önnestads folkhögskola disputerade han 1923 på avhandlingen Grundskatterna i den politiska diskussionen 1809–1866 - ett bidrag till lantmannapartiets förhistoria, och blev samma år docent i finanshistoria samt 1927 i statskunskap, bådadera vid Lunds universitet. Parallellt med det senare verkade han även som föreläsningskonsulent vid Skolöverstyrelsen och som riksstudieledare inom ABF. Han engagerade sig också politiskt inom socialdemokraterna och satt 1927-29 i stadsfullmäktige i Lund samt var 1929-32 ledamot av riksdagens andra kammare. 1931 utnämndes Thomson till undervisningsråd och verkade som sådan bland annat inom Statens arbetslöshetskommission där han 1934-38 var kanslichef och 1940 ordförande. Året dessförinnan hade han utnämnts till landshövding i Malmöhus län, en post han innehade till 1951. 1951–1958 var Thomson rikets universitetskansler och blev under denna tid hedersdoktor vid såväl Lunds som Uppsala och Stockholms universitet. Han hade också ordförandeuppdrag i olika forskningsråd och var ledamot av ett flertal akademier och lärda samfund, bland annat Kungliga Vetenskapsakademien från 1955, samt statliga utredningar. Thomson utgav, särskilt efter sin pensionering, ett flertal böcker, inte minst i rättshistoriska ämnen samt var redaktör för verket Samhälle och riksdag, som utgavs i med anledning av 100-årsminnet av representationsreformen 1966. Han hyllades själv med en festskrift till 70-årsdagen 1961.
1Artists: 1715-1720 Bartolomaeus Seuter (HM) 1720 Abraham Seuter, brother of Bartolomaeus (HM) 1730 Johann Auffenwerth (HM) 1750 Anna Elisabeth Wald, daughter of Joh. Auffenwerth (HM)
1Artur Gabriel Ellis, kyrkoherde i Åsarp, Vg, under hans 12-åriga vistelse i Muonionalusta som kapellpredikant. Han var även vice pastor i Karesuando. I Vg. blev han präst 1912.
1Arvid Mohlin var född 1878 i Munka Ljungby . I Kvidinge startade han 1913 en affärsverksamhet kallad Mohlins varuhus. Arvid Mohlin & Co låg på Storgatan och Arvid drev den tillsammans med hustrun Anna-Lisa. – Han var före sin tid. Men det slutade tragiskt med att han hängde sig. Huset byggdes som privatbostad åt handlaren Salomon Lundberg år 1885 och 1904 sålde han både sin rörelse och bostad till Arvid Mohlin. Efter makens död frågade fru Mohlin Elsa Ottosson om hon inte kunde tänka sig att hyra villan och öppna matservering där. 1946 öppnades därför Ottossons Pensionat. Från starten och fram till 1980 drev Elsa Ottosson verkamheten med daglig lunchservering. 1950 köpte Hantverksföreningen huset och omvandlade det till Hantverksgården. Lunchserveringen fick finnas kvar och Elsas son Knut drev verksamheten vidare till 1987. Fram till oktober 2007 fanns villan kvar som Hantverksgård men är numera privatbostad. Arvid Mohlin hade en sommarstuga kallade "Makalös" på Söderåsen, strax sydost om Kärreberga.
1Arvikaverken har under drygt hundra år varit kommunens största privata arbetsgivare och är det än idag genom Volvo Wheel Loaders produktion av hjullastare. Ett flertal av kommunens större företag, såsom Arvika Gjuteri, Arvika Smide och Perfekta är underleverantörer till fordonsindustrin och därför stark beroende av dess utveckling. Ingår i Volvokoncernen, Volvo Wheel Loaders (Volvo hjullastare)
1Arvståthållare i Republiken Förenade Nederländerna. Han efterträdde 1751 sin far Vilhelm IV, men stod först under förmynderskap av sin mor Anna av Hannover, därefter sin farmor Marie Louise av Hessen-Kassel och slutligen systern Carolina av Oranien. Den egentligen regerande under hans minderårighet och långt efter sedan han 1766 blivit myndig var hertig Ludvig Ernst av Braunschweig-Lüneburg, som redan av fadern kallats till Nederländerna och ställts i spetsen för republikens försvarsväsen till lands och sjöss. Vilhelm själv spelade i sitt hemland aldrig annat än en underordnad roll. Han stod alltid under andras ledning; och sedan hertigen av Braunschweig 1784 nödgats lämna Nederländerna, var det hans gemål (sedan 1767), Vilhelmina av Preussen (död 8 juni 1820), som blev den bestämmande för Vilhelms inre och yttre politik. Hans styrelse utmärktes av ständiga strider mellan partierna, oranier och republikaner-patrioter, och medförde många olyckor för Nederländerna. De motgångar, som drabbade Nederländerna under nordamerikanska frihetskriget, vari de visserligen mot Vilhelms vilja indragits, bidrog i hög grad att öka hans impopularitet. De monarkiska planer som hystes av Vilhelm och hans gemål framkallade slutligen ett borgerligt krig, som 1787 slöts med "patrioternas" nederlag, tack vare den hjälp, som Vilhelm erhöll av sin svåger, Fredrik Vilhelm II av Preussen. Efter franska revolutionens utbrott invecklades Holland i det första koalitionskriget. I januari 1795 måste Vilhelm med sin familj fly över till England, arvståthållarvärdigheten avskaffades, och fransmännen upprättade Bataviska republiken. Några år senare, 1802, avstod Vilhelm formligen från sina värdigheter och egendomar i Nederländerna samt mottog genom riksdeputationens huvudbeslut (1803) i vederlag biskopsstiftet Fulda, abbotsstiften Corvey och Weingarten samt riksstäderna Dortmund, Isny och Buchhorn, vilka han snart avstod åt sin son, sedermera konung Vilhelm I av Nederländerna. Själv drog han sig slutligen undan till Braunschweig.
1Arvtagare till Pålsjö slott norr om Helsingborg. Detta uppfördes första gången 1676-1679, men själva egendomen har anor tillbaka till medeltiden. Under slaget vid Helsingborg 1710 hade fältmarskalken Magnus Stenbock sitt stabshögkvarter här. Slottet blev då till stora delar ödelagt, men återuppbyggdes igen. 1765-1774 bedrevs fajanstillverkning på egendomen. Den symmetriska trädgården, anlagd i fransk stil, tillkom på 1760-talet. Slottet, som i många år var i släkten Follins ägo, restaurerades 1873. Ägs idag av Helsingborgs stad.
1Asagud i den Nordiska mytologin. Tor är Odens äldste son, åskgud och den starkaste av asarna.
1Askersund
1Aspa Ludgo, Nyköping
1Asta Andersson var lärare i studieförbundet Vuxenskola och ledde kurser i flamskvävning, först i Västerås senare i Visby (1979-1980). Gift med Frans Andersson, ingenjör vid armaturfabriken.
1Astra Läkemedel, Södertälje, läkemedelsföretag grundat 1913 under namnet Astra AB. Bland företagets mest kända produkter märks lokalbedövningsmedlet Xylocain och magsårsmedicinen Losec. 1999 gick Astra samman med det brittiska läkemedelsföretaget Zeneca Group PLC till AstraZeneca.
1Astrid Hanna Karolina Nilsson, född på Vallkärratorn Nr 10 den 20:e maj 1911, dotter till grovarbetaren Anton Nilsson (1877-1928) och hans hustru Hanna f. Asmundsson Nilsson (1877-1941). Astrid var yngst av syskonen; Axel Gunnar (1909-1961) och Nils Erik (1905-). Astrid avled den 3 februari 1996. Astrids mor var bördig från den gård som idag kallas Axelgård.
1Astrid Lindgrens figur från boken Vi på Saltkråkan
1Astrid Marie-Frederike Aagesen, född 1883 i Silkeborg och död 1965, var en dansk-svensk konsthantverkare. Aagesen studerade vid Kunstindustriskolen for Kvinder och Teknisk Skole i Köpenhamn.[1] Hon hade sin verkstad i Helsingborg mellan 1920 och 1937, och arbetade där med föremål i tenn och silver, ibland även i koppar. Bland hennes medarbetare märks konstnärerna Hugo Gehlin, Ivar Johnson och Gösta Adrian-Nilsson. Bland hennes offentliga arbeten märks en kalk i silver för Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg och globen på Tycho Brahes brunn i Helsingborg.
1Astrid Sophie Louise Thyra, född 17 november 1905 på Arvfurstens palats i Stockholm, Sverige, död 29 augusti 1935 i Küssnacht, kantonen Schwyz i Schweiz, var prinsessa av Sverige under hela sitt liv, samt drottning av Belgien mellan 1934 och 1935. Astrid var yngsta dotter till prins Carl efter Märtha och Margaretha. Med sina systrar och yngre bror Carl växte Astrid upp på Djurgården i den så kallade Byströms villa, senare också kallat prins Carls palats. Somrarna tillbringade familjen på Villa Fridhem vid Bråvikens norra strand. Hennes farfar var Oscar II. Hon gifte sig 1926 med Belgiens kronprins Leopold, med vilken hon fick tre barn. Hon omkom i en bilolycka i augusti 1935.
1Astronomins musa vi den grekiska mytologin.
1Athena, Athene, ofta kallad Pallas Athena, flickan Athena, i den grekiska gudasagan en dotter till Zeus som föddes genom att i full rustning framspringa ur hans huvud. Athena är jungfru; hon är besinningens och klokhetens gudinna, som beskyddar vetenskap och konst, hantverk och åkerbruk. Hennes heliga djur är ugglan och ormen. Som krigsgudinna är hon den ordnade stridens gudinna, i motsats till Ares, stridsraseriets gud. Hon var stadslivets beskyddarinna (Athena Polias) och dyrkades i alla grekiska städer. Framför allt var hon dock Athens stadsgudinna, och Parthenon var helgat åt Athena Parthenos (den jungfruliga Athena). Hon framställs ofta med hjälm, sköld och lans; över hennes axlar ligger ett getskinn, egiden, prytt av ett gorgonhuvud. Athenas romerska motsvarighet är Minerva. Namnet Athena är förgrekiskt, som så många grekiska gudanamn, och det är förmodligen också själva gestalten.
1A Tholander enligt huvudliggaren
1Atle Big Bands historia börjar år 1968 i Lund. En grupp universitetsstudenter startade då bandet och började spela jazz på måndagskvällar på en restaurang kallad Chrougen i Lund. Idag består Atle Big Band av 18 entusiastiska musiker som verkligen brinner för att spela storbandsmusik! Repertoaren har förändrats över åren från den traditionella 30- och 40-tals swingen till mer nutida jazz såsom Afro Cuban och salsa. Idag spelar bandet alla varianter av moderna jazzarrangemang för storband.
1Atterberg var till stor del självlärd som tonsättare. Den viktigaste delen av hans produktion är orkesterverken, bland annat nio symfonier. Trots att han hade stor framgång som tonsättare under sin livstid (mest mellan 1910- och 1930-talen) livnärde Atterberg sig aldrig på att komponera, utan var anställd som ingenjör vid Patent- och registreringsverket ända till 81 års ålder. Under sin storhetstid dirigerade han ibland sina egna verk med kända orkestrar i bland annat Tyskland. Flera av dåtidens berömda dirigenter uppförde också hans symfonier.Kurt Atterberg invaldes som ledamot nr. 586 av Kungliga Musikaliska Akademien den 25 februari 1926. Atterberg var en av grundarna av Stim och Föreningen Svenska Tonsättare. Dessutom var han sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademien under en period samt generalsekreterare 1935-1938 i den av Richard Strauss grundade organisationen Ständiger Rat für die internationale Zusammenarbeit der Komponisten.
1Atterbomsg. 29, Uppsala
2Audriette Lysander var Ingrid Jahns morfars syster.
1Aug. Regnér, Göteborg
1Aug. Vind. troligen förkortning av korrekt längre namn.
1Augusta Beata Osberg född i Lund gift med Guldsmed Nils Larsson Dahlin född 1842-1901 född i Blekinge, Rödeby, Idehult. Föräldrar till Karl Adolf Dahlin 1888-1894.
1Augusta Nordström är mormor till Märtas man.
1Augusta Silverstolpe, född Björkman, född på 1840-talet, mor till Anna Silverstolpe, gift Ribbing, farmor till Bo Ribbing.
1Augusta Viktoria av Holstein-Augustenburg, gm Wilhelm II av Preussen
1Auguste Francotte & Cie was founded in 1805 in Liege to produce military arms. Later they turned to sporting arms, and soon garnered attention as a builder of best guns in the British tradition. Francotte guns became well known in the UK and were imported into the USA by Abercrombie & Fitch. Today all Francotte shotguns are bespoke. (Francotte also builds bespoke bolt action and double rifles, the latter with backaction sidelocks.) There are no standard models beyond generic "hunting" and "pigeon" types. Both O/U and side-by-side configurations are offered.Auguste Francotte & Cie was founded in 1805 in Liege to produce military arms. Later they turned to sporting arms, and soon garnered attention as a builder of best guns in the British tradition. Francotte guns became well known in the UK and were imported into the USA by Abercrombie & Fitch. Today all Francotte shotguns are bespoke. (Francotte also builds bespoke bolt action and double rifles, the latter with backaction sidelocks.) There are no standard models beyond generic "hunting" and "pigeon" types. Both O/U and side-by-side configurations are offered.
1August grundade 1889 Ljungdahls herrekipering på Lilla Fiskaregatan i Lund. Mindre känt är att August också gjorde sin butik till fotoaffär med försäljning av allt som hörde till denna 1800-talets nya moderna fluga också för vanligt folk. August var gift med Clara (1867-1937) och tillsammans fick paret barnen Axel, Folke, Sture, Karl-Gustaf och Elisabeth. Sonen Folke grundade "Folke Ljungdahls stiftelse", som ännu idag verkar till förmån för handikappade. Familjen Ljungdahl var sommargäster på Smögen från 1934 och framåt. Sonen K-G. Ljungdahl (1892-1971) räknas som en av de mest framstående, skånska amatörfotograferna. K-G. efterlämnade cirka 14.000 daterade och sorterade negativ med tillhörande bildtexter. I samlingen fanns även drygt tvåhundra negativ från 1880-90-talen fram till 1910, tagna av August Ljungdahl själv. Drygt 200 foton finns på Kulturen [?], ungefär lika många i familjens ägo - resten av glasnegativen slängdes, enligt uppgift, i Stockholm på 1960-talet.
1Augustin Bourdillon föddes i Genève 1729 och kom till Sverige i sällskap med urmakaren Johan Lindqvist 1754 då denne återkomm från sin lärlingsperiod i Frankrike. 1755 arbetar han som gesäll hos Lindqvist och när hans kontrakt där löpte ut försökte han etablera en egen verkstad. 1761 beviljas han tillstånd av Komerskollegiet och 1769 erhåller han burskap. Bourdillon blev med tiden en av Sveriges mest framstående urmakare. I hans verkstad tillverkades också fickursboetter vilka stämplades A.B. eller A.BL. Han var gift med Margareta Elfsberg (d. 1792) och fick tillsammans med henne en dotter. Han dör i Stockholm 1799 den 5:e november. "Född i Genéve, var bland de gesäller, som urmakaren Johan Lindqvist på våren 1754 förde med sig hem till Stockholm från Paris och som stannade hos honom under den kontrakterade tiden. När denna utlupit fick Bourdillon, efter en del besvärligheter, genom Kommerskollegii resolution av den 4 dec 1761 tillstånd att i Stockholm starta en "inrättning till varjehanda urs förfärdigande efter franska sättet igenom styckearbete". Han blev en berömd urmakare och i hans verkstad arbetade 1765 1 emaljör, 9 gesäller, 1 instrumentmakare, 1 förgyllare och 17 lärlingar. Här tillverkades både fickur av guld och silver, resur i fickursfacon, bordstudsare, pendyler på konsol och väggpendyler, de senare sorterna med både skulpterad, förgylld och målad dekor eller klädda med sammet och prydda med förgyllda metallbeslag." Kulturens årsbok 1954, Karlsson William, Ur & Urmakare, s. 124.
1August Korfitsen startade sin rörelse i Lund 1873. Sannolikt övertog han då Beathe Carlsens rörelse. Enligt adresskalenderna 1886 bodde han i Mårtenstorget 1 och hade ateljé i samma hus. Han hade en taxerad inkomst av 1200 kronor. 1889 uppges hans adress vara Mårtenstorget 5 och den taxerade inkomsten till 1000 kronor. Åren 1896-1903 återfinns han på Bankgatan 8, men står 1901-1903 som före detta fotograf. 1907-1914 försvinner hans namn ur adresskalendrarna, men i upplagorna 1915-1918 dyker han åter upp med titeln fotograf på Bredgatan 24. En tid hade Korfitsen ateljé i Malmö - på Norra Vallgatan 40. (Claes Wahlöö: Fotografin och Lund)
1August Kristian Korfitzen föddes i Köpenhamn 1844. När han kommer till Sverige är inte kartlagt, men så småningom bildar han familj tillsammans med Charlotta Matilda Amalia Korfitsen, född Brock (1845-1888), och paret får dottern Olga, född i Lund 1876 och sonen Carl Gustaf August, född i Lund 1878. Efter hustruns död gifter August om sig 1891 med Kersti Svensdotter (född i Bjärshög 1840).
1August Landegrens Fornsamlingar.
1August Lyttkens, född 14 januari 1845 på Ebbesjö i Malmöhus län, död 20 september 1925 i Stockholm, var en svensk agronom. Han var son till Ivar Lyttkens (1823-1899) och Ulrika Lyttkens, född Wahlström (1812-1892). Han gifte sig 6 oktober 1876 med Amalia Kristina Johansson Berghult (1850-1917), dotter till prosten Johan Olof Johansson och Fredrika Emanuela Berghult. Barn: Elof (1877-1956 och Gärda (1879-1950). Lyttkens blev student vid Högre latinläroverket i Göteborg 1866, genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1866-68 och ägnade sig sedan åt praktiskt jordbruk, bland annat som förvaltare på egendomen Mettenhof i Holstein 1869, på faderns egendom Skedala säteri (1870-1893) och arrendator på den från Skedala avstyckade gården Nydala (1876-93). Han var samtidigt föreståndare för den på Nydala upprättade första svenska frökontrollanstalten och deltog livligt i arbetet för frökontrollens utveckling. Han kan närmast kallas för frökontrollens fader. Han var också sekreterare hos Hallands läns hushållningssällskap. Han verkade särskilt för det mindre jordbrukets och trädgårdsskötselns främjande liksom för lantbruks- och trädgårdsundervisning.
1August Strindberg kom till Lund den 29 december 1896. För att ta vara på Strindbergsminnen och -traditioner i Lund inbjöd 1956 en grupp intresserade till ett möte för bildandet av Strindbergsföreningen i Lund. Man syftade till personlig samvaro, mat samt föredrag och diskussioner om August Strindbergs verk. Den 22 januari 1957 (Strindbergs födelsedag) antogs föreningens stadgar och Strindbergsföreningen i Lund var därmed etablerad. Under den tid Strindberg bodde i staden skrev han några av sina märkligaste och mest nyskapande verk: Inferno, Legender, Till Damaskus I-II och Gustav Vasa. Han bodde på många adresser. Mest kända är nog Tomegapsgatan 22 (nuv 24) och Grönegatan 8 (nuv 10), där det finns minnesplaketter. Han firade också i Lund sin 50-årsdag hos sin vän, redaktören för Folkets Tidning Waldemar Bülow. Under sin lundatid var han trogen gäst på restaurangen Åke Hans, där krögaren snart lät inrätta ett särskilt ”strindbergsrum” med röda tapeter, vilket den skygge Strindberg inte gillade. Strindbergsminnena från Åke Hans finns idag hos litteraturvetarna på SOL-centrum. Strindberg lämnade Lund i juni 1899. Uppenbarligen hade vistelsen i Lund en särskild betydelse för Strindberg. Det är Lund han beskrev som ”den hemlighetsfulla lilla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men icke med öppna armar; alldaglig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen.”
1August var son, en av tre, till hemmansägaren Johannes Andreasson och dennes hustru Anna. Far Johannes drev en framgångsrik förläggarverksamhet på Selgered och när han dog 1851 fick Mor Anna ta ansvar för rörelsen. Ensam drev hon företaget vidare och sörjde för de tre sönernas utbildning. Alla tre kom att ägnas sig åt handel med garn och tyger, för att sedan bli framträdande inom textilindustrin i och runt Göteborg: Johannes [junior] vid Gamlestaden och Sjuntorp, Claes vid Krokslätt och Mölnlycke och August vid Gårda. August var gift två gånger; 1:a giftet med Alma Holming, 2:a giftet med Sophie Uggla. Tilsammans med Sophie fick han dottern Anna-Ida Mark (1882-1965). 1879 grundade firman Aug. Johansson Mark & Co. I denna textilföretagskoncern ingick bolagen Gårda Fabrikers AB och AB Lana. 1893 ombildades koncernen till Gårda Fabriks AB, och detta aktiebolag övergick sedan, i början av 1900-talet, till textilindustrimannen Gustaf Werner. August bildade också företaget Nordiska Industri AB 1895 [vidare information om detta företags historia har ej kunnat hittas]. Mark är en bonde- och vävnadsförläggaresläkt från socknarna Seglora och Fritsla i Marks härad i Västergötland. Namnet Mark antogs som mellannamn av August och hans bröder redan som barn. Släktens äldste kände stamfader är Pehr Andersson i Fritsla (1698-1774). Hans sonsons sonsöner Johannes, Claes och August blev företagare inom textilindustrin i och omkring Göteborg.
1Auktinen efter f.d. kommunalordförande Nilsson i Kågeröd.
1Auktion 1897 efter häradshövding Christian Theodor Berling (1815-1897), Lund.
1Auktion 1926.
1Auktion å Kronofogde E. Nelssons i Lösen samlingar i Blekinge den 30 och 31 maj 1900.
1Auktion efter dekoratör Yngve Lindberg augusti 1972.
1auktion efter Ebba o Wilhelm Jönsson, [avritade kors]=död 1977.
1Auktion efter E Nedströms broderiaffär i Lund 1914 eller 1915.
1Auktion efter före detta Slaktare Wilhelm Christersson. Sjöbovägen, Veberöd 15/6-75
1Auktion efter Fr Nolleroth, Lund
1Auktion efter fru Brunius född Dreilick, änka.
1Auktion efter fru Nistbeth, hållen i Simrishamn.
1auktion efter Holm, professor, Stockholm
1Auktion efter Luis Wrede på Maglö herrgård 1902-02-20/21.
1Auktion efter N Larsson, Östarp, Everlöv, Torna härad, Skåne
1Auktionen efter hovjägmästare CArl-Fredrik Follin, Pålsjö slott, Helsingborg.
1Auktionen efter P [O?] Möller
1Auktionen efter rådman Liljeström hölls i Alingsås
1Auktionen hölls 1955-10-22 efter fröken Ingeborg Gerner, dotter till kantor Joh. Gerner, "Bikungen" kallad, i Hyby församling.
1Auktionen hölls 8/10 1960 då Pål Persson var 89 år. Han var bror till siste brukaren av Östarp, Jöns Persson.
1Auktionen på Wahlströmska samlingarna 23 och 24 oktober 1924 i Nässjö.
1Auktion i Dalby, Torna härad, 1883-04-06l, efter [namnet utelämnat]
1Auktion i Löberöd 1957-09-20.
1Auktion i Lund efter Friherrinnan Ingrid Wrede, Idaröd.
1Auktion Lund 1908
1Auktion Lyckås 1915
1Auktion Nässjö 1927-02-04
1Auktion på byggmästare Frohnes samling, Köpenhamn, 9-10 februari 1910.
1Auktionsförättare vid Lunds Auktionskammare.
1auktion Snogeholm
1Auktion Stockholm 1905
1Auktion Stockholm 1926
1Austin Motor Company Limited var en brittisk tillverkare av motorfordon, grundad 1905 av Herbert Austin (1866-1941). 1952 slogs företaget ihop med Morris Motors Limited i det nya holdingbolaget British Motor Corporation (BMC) Limited, men behöll sin separata identitet. Namnet Austin användes fram till 1987.
1Austin Reed var ett brittisk modemärke som grundades 1900. Varumärket förvärvades av Edinburgh Woolen Mill år 2016.
1Autodidakt och etablerade tillsammans med sin maka keramikverkstad i Stockholm. Han har varit verksam som formgivare för bruksföremål och dekorativa pjäser i lergods. Hans dekorer som ofta får spela blanka mot i övrigt oglaserade föremål innehåller exotiska stiliserade element. Har även framträtt med småskulpturer i polykromt lergods, spirituellt formade figurer och djurmotiv. Utställningar: Stockholmspostens Konstförening 1961-1962 Kalmar Konstmuseum 1999. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och i Victoria and Albert Museum i London.
1Av barnen Romare kallad Moster Andriette.
1Avbildad 1846
1Av engelsk härkomst, född och uppvuxen i Belgien där han kom i kontakt med H van de Velde. I paris tillhörde han kretsen kring Seurat och började måla i pointillistisk teknik. 1897 bosatte han sig i Finland dit han inbjudits av L Sparre för att leda den keramiska avdelningen av den kortlivade Iris-fabriken i Borgå [nedlagd 1902]. Som lärare i keramik vid Finska Centralskolan för konstflit i Helsingfors kom han att utöva ett betydande inflytande på det finska konsthantverket.
1Av huvudliggartexten framgår inte vilken fru Colliander som avses.
1Avlade gesällprov i Göteborg 1801, därefter mästare i Alingsås.
1Avlad en tvärvetenskaplig tysk-irländsk examen i Digital Media med fokus på interaktionsdesign, användarcentrerad erfarenhetsdesign och videoproduktion. Masterexamen i samarbets- och industriell design vid Aalto-universitetet, Helsingfors, Finland.
1Avled på Helsingborgs lasarett. Hustrun Clara, född Nilsson. Sonen amanuens Carl Gustaf Lekhom (1907-06-09-) och Märta (1912-) född Koch, deras barn Carl (1942-) och Ulf (1944-).
1Avliden 30/7 1974 enligt anteckning på katalogkort t KM 54157.
1Avser besöksadress.
1Avser varumärket Calvin Klein.
1Avsked 1930 med överstelöjtnants rang, utnämnd till bataljonsläkare 1917 Kungl. S. SK. Int. reg. I 25, Revinge. RNO 1919 RVO. Utnämnd till regementsläk. 1916 5/5, i Fältläkarkåren och på reservstat 1930.
1Av tysk börd. Kringflackande arkanist, porslinsmakare, emaljör och förgyllare. Böttger i Meissen 1715-1718, Wien 1718-1720, Verzis i Venedig 1720-1725, Rörstrand 1729-1733, Köpenhamn, Berlin, Stockholm 1741-1744, S.t Petersburg 1744-1748. På ett flertal av sina arbetsplatser fick han avsked på grund av ouppfyllda löften. Endast ett keramisk föremål med hans signatur finns bevarat, en fajansbricka daterad 1733.
1AXA är ett varumärke som ägs av Lantmännen ek för.
1Axel Björnströms mamma
1Axel Elfstrand övertog verkstaden i Grimstofta efter Axel Edvard Nordström. Nils Theodor Lundholm startade verkstaden 1888. Axel Elfstrands änka drev verkstaden 1944-1954. Axel Elfstrands son Albert Elfstrand drev verkstaden från 1954 till sin död 1987.
1Axel Ferdinand Danielsson, född den 15 december 1863 i Stavnäs socken, Värmland, död den 30 december 1899 i Elsterberg, Sächsische Schweiz, Tyskland, var en socialdemokratisk politiker, politisk teoretiker och journalist.
1Axel Fredrik Montan, son till löjtnanten i lantvärnet Christian Appelonius Montan och dennes maka Botilla, född Malmberg i Södra Mellby, härstammade från en vallonsläkt, som på 1600-talet invandrade från Belgien. Pierre Lambert hette stamfadern, som invandrade. Dennes sonson Erik antog namnet Montanus, som sedan avkortats till Montan. Axel Fredriks farfar, som hette Adolf Fredrik hade lantbruk i Ullstorp socken, och blev kamrer vid Alunbruket i Andrarum. Axel Fredrik hade fyra bröder och två systrar. Själv var han nummer tre i syskonskaran. Han var född den 26 mars 1818. Hemmet var fattigt. Barnen fick tidigt komma ut i förvärvslivet för att tjäna sitt levebröd. Axel Fredrik hamnade som ung pojke hos dåvarande kronolänsmannen Gabriel Strömbäck i Ravlunda som "vaktepåg". Strömbäck bebodde den gård i Ravlunda by, som än idag bär namnet Strömshäll. Axel Fredriks begåvning och försigkommenhet upptäcktes snart av kronolänsmannen, som började använda sig av ynglingens hjälp på sitt kontor. Så småningom hade Axel Fredrik blivit så insatt i skrivgöromålen och ärendena på länsmannakontoret att Strömbäck lät honom i det närmaste sköta hela länsmanssysslan. Efter att under en tioårsperiod på detta sätt ha varit Strömbäcks medhjälpare, blir Axel Fredrik Montan 1849 utnämnd till kronolänsman i Albo efter Gabriel Strömbäck. Han var då 31 år gammal.
1Axel Fritiof Constantin föddes 1867 i Örkelljunga Kristianstads län. 1896 gifter han sig med Frida Katharina Sjörén, född i Gråmanstorp Kristianstads län (1874-1920). Paret får sönerna Gunnar (1902-) och Bertil (1909-). 1922 gifter Fritiof om sig efter första hustruns tidiga borgång, med hennes yngre syster Anna Maria Sjörén (1880-1964).
1Axel Fritiof Winell föddes i Norrtelje 25 januari 1843. Hustrun Augusta Elisabeth Nilsson föddes i Lund (1852 -1917), paret fick 8 barn; Eva Maria Constantia f. 1874, Anna Hild Christina (1876-1962), Nils Oskar f. 1877, Ingeborg Fredrika Elisabet f. 1878, Tyra Borthi Magdalena (1881-1967), Hildur Amanda Victoria f. 1884, Sture Adolf Fritiof (1887-1977) och dottern Vilhelmina Lydia Augusta f. 1890. Dottern Ingeborg gifte sig med artisten E. A. C. Westrup och flyttade till New York.
1Axel Gabriel Dufva 29/4 1822 - 9/10 1897. Efter hans död drev sönerna företaget.
1Axel Georg Ljungdahl, född 7 augusti 1897 i Lund, död 12 april 1995 i Stockholm, var en svensk generallöjtnant och chef för flygvapnet 1954-1960. Han var son till herrekiperingshandlaren August Ljungdahl och dennes fru Clara Lundberg. Han gifte han sig med Ruth Ljungdahl 1938, med vilken han 1940 fick dottern Birgitta.
1Axel Gottfrid Andersson som han egentligen hette, föddes i Södra Åsum den 18 april 1868. Han gick som krukmakarlärling hos Nils Theodor Lundholm i Grimstofta strax utanför Sjöbo tillsammans med ugnsmuraren Axel Nordström. Efter att ha studerat hos Lundholm i 5 år, väljer både Andersson och Nordström att stanna kvar som gesäller. Det fungerade inte speciellt bra. Vid flera tillfällen uppstod konflikter mellan Lundholm och de båda gesällerna. Dessutom drogs de med problem i tillverkningen, framförallt med ugnen som ständigt sprack och fick muras om. Efter fyra år överlåter Lundholm hela rörelsen till Nordström. 1896 gifter sig Axel Andersson med Elna Larsson, född i Blenarp 1870, och 1899 köper han Krukmakeriet i Grinstofta av Nordström. Under denna period byter Axel efternamn till Elfstrand och krukmakeriet blir följaktligen Elfstrands Krukmakeri Nils Theodor Lundholm startade verkstaden 1888. Axel Elfstrand övertog verkstaden i Grimstofta efter Axel Edvard Nordström 1899. Axel Elfstrands änka drev verkstaden 1944-1954. Axel Elfstrands son Albert Elfstrand drev verkstaden från 1954 till sin död 1987.
1Axel Gottfrid Leonard Billing, född 29 april 1841 i Önnestads socken, Kristianstads län, död 14 januari 1925 i Lund, var en svensk kyrkoman och politiker (konservativ). Billing var professor i praktisk teologi vid Lunds universitet 1881, biskop i Västerås 1884, överhovpredikant 1885[1], biskop i Lunds stift 1898, riksdagsledamot i första kammaren 1889-1906 och 1908-1912 samt ledamot av Svenska Akademien 1900. Han föddes i Önnestad utanför Kristianstad som son till lanträntmästaren Magnus Billing och Hedvig Charlotta Collin. Billing är en stor skånsk släkt, känd sedan 1600-talet. I början av 1860-talet skrev Gottfrid Billing in sig som teologie studerande vid Lunds universitet; det var i Lund han kom att ha sin bas under större delen av sitt yrkesverksamma liv, dock med ett viktigt mellanspel i Mellansverige.
1Axel Henrik Sjöström, född 13 december 1856 i Lund, död där 27 juli 1934, var en svensk arkitekt. Sjöström var elev till Helgo Zettervall i Lund 1874–1881 och drev därefter egen verksamhet i staden. Han har bl a ritat fastigheten Sankt Peter 1 , Bredgatan 23, som uppfördes 1893. Han verkade som Zettervalls ombud vid flera arbeten i Lund, bland annat vid byggnationen av Universitetshuset och Domkyrkan år 1900. Han var Universitetets byggnadskonduktör 1910. Han står bakom ett stort antal privata och offentliga byggnader i Lund och ledde restaureringen av ett fyrtiotal kyrkor. Sjöström var en ledande teosof och nykterhetsvän.
1Axel Jönsson förekommer i ovanstående namnvariationer.
1Axel Kulle, född 22/3 1846 i Lund var Professor vid Konstakademien i Stockholm. Död 27/2 1908 i Stockholm. Han var även konstnär (målare) och lärare i teckning. Han var bror till bland annat Jakob Kulle och Sven Kulle. Kulle studerade vid Konstakademien 1865-1872. Han for till Düsseldorf 1875 för att studera för Ferdinand Fagerlin. Från Tyskland sände han 1877 hem målningen Kyrkoråd i Skåne som köptes av Nationalmuseum. Han tilldelades ett akademistipendium 1880, som han använde till vidare konststudier i Paris. Han blev ledamot av konstakademien 1887, och började tjänstgöra som extralärare vid akademien. Han är representerad vid Nationalmuseum, Malmö museum, Lunds universitets konstmuseum och Kulturhistoriska museet i Lund
1Axel Nilsson var född i Källstorp 1872 och inskriven vid Lunds universitet hösten 1891. År 1893 anställdes han som amanuens vid Kulturen. 1902 lämnar han Lund för Nordiska museet i Stockholm och biträdde med uppförandet av Rohsska konstslöjdsmuseet i Göteborg 1909. Fem år senare blev han chef för detta museum.
1Axel och sonen Albert har samma signatur "AE Sjöbo". Men Axels A:n är helt raka, till skillnad från Alberts A:n, som har en böj på vänster stapel. Axel Gottfrid Andersson sedermera Elfstrand övertog 1893 verkstaden efter N T Lundholm som startat den . Axel drev den till sin död 1944. Elna Elfstrand (Axels änka) drev verkstaden 1944-54. Albert Elfstrand fortsatte driva verkstaden efter sin moder 1954-1987.
1Axel Rudolf Nilsson, född 11 augusti 1872 i Källtorp, död 21 februari 1924 i Göteborg, var en svensk museiman och kulturhistoriker. Han var son till godsförvaltaren Nils Peter Nilsson och Charlotte Nilsson, född Richter. Efter studentexamen och fil.kand. i Lund arbetade Axel Nilsson som amanuens hos Georg J:son Karlin på Kulturen i Lund. 1900 blev han amanuens och senare intendent på det 1891 nyöppnade Skansen och på Nordiska museet. Parallellt med museiarbetet var han 1904-1912 lärare i byggnadskonst på tekniska högskolan i Stockholm. 1909 kallades Axel Nilsson till uppdraget att koordinera tillkomsten av Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg, vars förste intendent han blev vid museets öppnande 1916. Axel Nilssons museala insatser omfattade ett brett fält inom ämnena textil, bokkonst, museiteknik, keramik, byggnadsrenovering, kyrklig konst med mera. Han var även aktiv som folklivsforskare, fotograf, arkeolog, ingenjör, arkitekt och målare. 1906 gifte sig Axel med Berta Cavallin (1875-1938), dotter till kyrkoherde Samuel Gustaf Cavallin. Deras son Göran Axel Nilsson (1907-1999) gick i faderns fotspår och blev 1945 museichef vid Röhsska konstslöjdmuseet i Göteborg. Göran Axel Nilssons äldste son, Christian Axel Nilsson (1934-2012), efterträdde honom som museichef på Röhsska 1986.
1Axel Rutger föddes 1795 på Vollsjö, son till Jakob Kjell Bennet (1761-1837) och hans hustru Vilhelmina Charlotta Stjernblad (1768-1826), från vilken han 1810 blev skild. Gift 1824-09-03 med Marianne von der Lancken, (1796-1875).
1Axel Salto (1889-1961), dansk målare och keramiker arbetade 1923-1925 vid Bing & Gröndahl. 1933-1961 var han med avbrott knuten till Den Kgl. Porcelainsfabrik. Även verksam vid Saxbo Stentöj. Han är välkänd för sin tungt skulpturala stil och för sin räfflade ornamentik som framhäver godsets keramiska verkan. Han är den store pionjären i Norden inom den skulpturala keramiken och med sin knoppande och spirande stil. Utförde en mängd unika pjäser i organiska former med spännande glasyrer som varierats genom ristningar m.m. Salto experimenterade som bokkonstnär med grafiska tekniker; hans dekorativa mönster trycktes också som textilier.
1Axel Teodor Osberg i Lund, född 1804?, son till svarvare Jöns Osberg, född 1794, död 1872?, boende där Tornabankens palats nu reser sig vid Mårtenstorget?.
1Axel var son till Carl Fredrik Nordström. Ugnsmuraren Axel Nordström gick som krukmakarlärling hos Nils Theodor Lundholm i Grimstofta strax utanför Sjöbo tillsammans med Axel Elfstrand.
1Axel var son till krukmakaren Carl Fredrik Nordström. Ugnsmuraren Axel Nordström gick som krukmakarlärling hos Nils Theodor Lundholm i Grimstofta strax utanför Sjöbo tillsammans med Axel Elfstrand. Han övertog Lundholms verkstad 1892 och drev det till 1898/1899 då Axel Elfstrand köpte det av honom. 1898-1910 drev han krukmakeriet vid Sjöbo nr 5, Västerg 27. 1911-1929 drev han krukmakeri vid Sandbäck nr 1, Västergatan 65.
1Axel von Post föddes på Ådö i Lossa, Uppland. Han var son av Ernst Gustaf Axel von Post och Claudia Adéle Rosina von Post (f. Sparre). 1898 gifte han sig med Ingeborg Maria Thuröe från Troende, Danmark (1877-1959, dotter till Anders Lauritz Thurøe och Christine Bønnelyche.). Paret fick 3 barn; Claes Erik Axelsson Thuröe von Post, Brita Adèle Christina Rappe (f. von Post) och Wilhelm Rutger Rangel Axelsson von Post.Axel var major och direktör vid Bönnelyche & Thuröe (sedemera BT Kemi)..
1Axel Waldemar Lindström, född i Stockholm den 28 oktober 1875, utbildad på Tekniska Skolan 1891-97 och HKS 1898, började sin anställning på Rörstrand 1897. Han arbetade därefter en hel del tillsammans med kusinen Karl Lindström. Waldemar formgav flera djurserier som exempelvis fåglar, björnar och rävar, men även vaser och urnor som sedan målades av Karl eller någon annan av konstnärerna vid fabriken. 1941 slutar Waldemar på Rörstrand, men istället för att flytta tillbaka till Stockholm väljer familjen att stanna i Göteborg. 1947 avlider hustrun Gerda Maria och tre år senare, den 30 september 1950 avlider också Waldemar. Hans föremål signerades med djupstämpel "WL", men signaturerna " W Lindström" och " Waldemar Lindström" förekommer också.
1Axel Wilhelm Nilsson var son till Gustaf Nilsson som år 1855 startade Korgmakeriverkstad i Malmö. Ca 1865 tog sonen Axel Wilhelm över verksamheten tillsammans med modern Hanna efter att Gustaf emigrerade till Amerika. AWN gick i början av 70-talet upp i Brio och 1973 upphörde hela företaget.